RSS Nasze Miasto Racibórz

Przedsiębiorczy samorząd

Felietony

Statut

Na podstawie: statutu z dnia 20.07.2008 r.

zm. dn. 28.09.08 zm. dn. 18.02.10 zm. dn. 4.03.11 zm. dn. 24.01.12 zm. dn. 26.06.2012

zm. dn. 1.10.2014

Załącznik do Uchwały Walnego Zebrania nr 1/2014 zm. dnia 1.10.2014 r.

 

STATUT Raciborskiego Stowarzyszenia Samorządowego NASZE MIASTO

(tekst jednolity z dnia 1.10.2014 r.)

§ 1 Nazwa, teren działalności, siedziba

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Raciborskie Stowarzyszenie Samorządowe NASZE MIASTO”. W dalszym ciągu niniejszego statutu nazywane będzie Stowarzyszeniem. Nazwa Stowarzyszenia może być używana także w formie skróconej: RSS Nasze Miasto lub NaM. 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Racibórz. 2. Stowarzyszenie działa na mocy przepisów prawa o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu. 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną. 4. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Stowarzyszenie posiada znaczek (emblemat) organizacyjny, do noszenia którego uprawnieni są członkowie. Znaczek przedstawiają załączniki nr 1 i 2. 6. Stowarzyszenie może powoływać swoje oddziały, filie i inne jednostki organizacyjne, które nie są odrębną organizacją, ale stanowią integralną część Stowarzyszenia.

§ 2 Cele Stowarzyszenia

1. Demokratyzacja życia społeczno-politycznego. 2. Podejmowanie i wspieranie prorozwojowych inicjatyw w Raciborzu i w regionie. 3. Kształtowanie i rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego. 4. Kształtowanie twórczych i obywatelskich postaw wśród dzieci i młodzieży. 5. Ochrona praw człowieka i obywatela. 6. Powiększanie (rozwijanie) kapitału społecznego, kulturowego, edukacyjnego, ekonomicznego. 7. Propagowanie i umacnianie kulturowych podstaw społeczeństwa europejskiego, zgodnych z ideami Unii Europejskiej. 8. Wdrażanie i umacnianie zasady przejrzystości w relacjach między- i wewnątrz sektorowych. 9. Podejmowanie i wspieranie działań skierowanych na rozwój współpracy transgranicznej. 10. Ochrona środowiska naturalnego i praw zwierząt.

§ 2 A Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia.

1. Opracowywanie i realizacja programów i projektów w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, gospodarki, kultury i edukacji. 2. Organizowanie warsztatów, szkoleń, kursów, prelekcji, wykładów, sympozjów, konferencji, seminariów, odczytów, zebrań dyskusyjnych, spotkań, zjazdów, wieczorków, protestów, koncertów, przedstawień, wernisaży, wystaw, pokazów, happeningów, akcji, i innych form współpracy realizujących cele Stowarzyszenia. 3. Promowanie celów Stowarzyszenia, zwłaszcza w środkach masowego przekazu. 4. Inspirowanie i wspieranie działalności grup, organizacji i środowisk realizujących cele Stowarzyszenia. 5. Aktywizowanie, animowanie oraz mobilizowanie społeczności i środowisk. 6. Tworzenie warunków dla pracy na rzecz rozwoju społeczeństwa i udzielanie pomocy merytorycznej, rzeczowej lub finansowej m.in. działaczom społecznym, animatorom, facylitatorom. 7. Prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej. 8. Członkostwo i działalność w federacjach, związkach stowarzyszeń, partnerstwach i innych formach współpracy wewnątrz- i międzysektorowej. 9. Promowanie partnerstwa pomiędzy sektorem pozarządowym a sektorem publicznym oraz podmiotami gospodarczymi. 10. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, m.in. poprzez wymiany i wyjazdy zagraniczne. 11. Współpraca z instytucjami samorządowymi, państwowymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi z kraju i z zagranicy. 12. Upowszechnianie mechanizmów nadzoru obywatelskiego nad funkcjonowaniem instytucji publicznych służących podnoszeniu standardów i przejrzystości ich działania. 13. Organizacja i prowadzenie biura, oddziałów oraz ośrodków specjalistycznych. 14. Organizowanie form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

§ 3

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków.

§ 4 Członkowie Stowarzyszenia

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1) Członków zwyczajnych, 2) Członków wspierających, 3) Członków honorowych. 2. Członkiem zwyczajnym może zostać: 1) każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej w wieku od 16 lat, 2) cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 3) cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Członkiem wspierającym może zostać: 1) osoba prawna, która pisemnie zadeklaruje swoje stałe zobowiązania finansowe lub rzeczowe na rzecz Stowarzyszenia oraz w miarę możliwości zobowiązanie do pomocy technicznej i organizacyjnej. 2) stowarzyszenie zwykłe nieposiadające osobowości prawnej. 3) osoba fizyczna, które pisemnie zadeklaruje swoje stałe zobowiązania finansowe czy rzeczowe lub stałą pomoc merytoryczną. 4. Członkiem honorowym może zostać każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej posiadający prawa obywatelskie, a także cudzoziemiec mający bądź nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Członkostwo honorowe można nadać osobom, które poprzez swoją wybitną działalność nawiązują do idei bliskich celom stowarzyszenia. 5. Członków zwyczajnych, jak też członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnych deklaracji. Zarząd uprawniony jest również do podejmowania uchwał w sprawie skreślania z listy członków zwyczajnych i członków wspierających lub zawieszenia w prawach członkowskich. Godność członka honorowego nadaje i może cofnąć Walne Zebranie. Osoby nieprzyjęte do Stowarzyszenia lub zawieszone w prawach członkowskich mają prawo odwołać się do sądu koleżeńskiego.

§ 5 Obowiązki członków

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani: 1) realizować cele, dla których Stowarzyszenie zostało utworzone, 2) brać udział w działalności Stowarzyszenia, 3) przestrzegać postanowień statutowych oraz realizować przyjęte zobowiązania, 4) szanować postanowienia władz Stowarzyszenia, 5) regularnie opłacać składki członkowskie, 6) dbać o dobre imię Stowarzyszenia, 7) zjednywać nowych członków w szeregi Stowarzyszenia. 2. Członkowie wspierający zobowiązani są: 1) do realizacji zdeklarowanych zobowiązań, 2) do popierania działalności Stowarzyszenia i propagowania jego idei oraz celów, 3) do utrzymywania więzi ze Stowarzyszeniem.

§ 6 Prawa członków

1. Członkom zwyczajnym przysługuje prawo: 1) noszenia emblematu Stowarzyszenia, 2) brania udziału w zebraniach i posiedzeniach organizowanych przez władze Stowarzyszenia, 3) zabierania głosu podczas Walnych Zebrań, 4) czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia, 5) odwoływania się od decyzji Zarządu i władz Stowarzyszenia do Sądu Koleżeńskiego i Walnego Zebrania, 6) do bezpłatnego lub częściowo odpłatnego – w zależności od decyzji Zarządu Stowarzyszenia – korzystania z rzeczy będących jego własnością i udziału w organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach, 7) do zwrotu kosztów poniesionych w związku z działalnością Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Zarząd. 2. Członkom wspierającym przysługuje prawo: 1) noszenia emblematu Stowarzyszenia, 2) brania udziału w zebraniach i posiedzeniach organizowanych przez władze Stowarzyszenia, 3) korzystania według zasad określonych przez Zarząd z rzeczy będących własnością Stowarzyszenia i udziału w organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach. 3. Członkom honorowym przysługuje prawo: 1) noszenia emblematu Stowarzyszenia, 2) brania udziału w zebraniach i posiedzeniach organizowanych przez władze Stowarzyszenia 3) korzystania według zasad określonych przez Zarząd z rzeczy będących własnością Stowarzyszenia i udziału w organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach.

§ 7

1. Utrata statusu członka następuje przez: 1) dobrowolne wystąpienie złożone na piśmie Zarządowi po uiszczeniu wszelkich zaległych składek, 2) śmierć członka, 3) na skutek nie opłacenia składki członkowskiej przez okres 12 miesięcy, 4) wykluczenie na mocy decyzji Walnego Zebrania za działanie na szkodę Stowarzyszenia lub jaskrawe naruszenie postanowień statutu bądź uchwały władz Stowarzyszenia, 2. Przynależność do Stowarzyszenia członka wspierającego wygasa: 1) na skutek utraty osobowości prawnej członka wspierającego, 2) na skutek wykreślenia z ewidencji, 3) na skutek śmierci członka, jeśli jest nim osoba fizyczna, 4) na skutek pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej Zarządowi, 5) na skutek skreślenia z listy członków decyzją Walnego Zebrania w związku z niewywiązywaniem się z przyjętych zobowiązań wobec Stowarzyszenia. 3. Członkostwo honorowe wygasa: 1) na skutek śmierci członka, 2) na skutek skreślenia przez Walne Zebranie z listy członków za działalność sprzeczną z celami Stowarzyszenia. 4. Od decyzji o nie przyjęciu do Stowarzyszenia lub o wykreśleniu ze Stowarzyszenia przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania na piśmie, w ciągu 2 tygodni. Do czasu powzięcia decyzji przez Walne Zebranie odwołującemu się nie przysługują prawa członkowskie. 5. Wysokość wpisowego i składek członkowskich oraz termin ich płatności ustala Walne Zebranie. 6. Członkowie nieopłacający składek członkowskich przez okres 6 miesięcy tracą prawo określone w § 6 ust. 1 pkt. 4), 5), 7).

§ 8 Władze Stowarzyszenia

1. Władzami Stowarzyszenia są: 1) Walne Zebranie, 2) Zarząd, 3) Komisja Rewizyjna. 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. 3. Zarządowi i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia przysługuje prawo uzupełnienia składu o nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji. Ilość osób wprowadzonych do Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tym trybie nie może przekroczyć 1/2 liczby osób pochodzących z wyboru. 4. Praca we władzach Stowarzyszenia jest pracą nieodpłatną.

§ 9 Walne Zebranie

1. Walne Zebranie jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia. Zwoływane jest przez Zarząd. Biorą w nim udział wszyscy członkowie. O terminie i porządku obrad Prezes Zarządu powiadamia Komisję Rewizyjną. 2. Walne Zebrania są: 1) sprawozdawczo – wyborcze, 2) sprawozdawcze, 3) nadzwyczajne. 3. Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze zwoływane jest raz na rok. O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania sprawozdawczo – wyborczego Zarząd jest zobowiązany powiadomić członków najpóźniej na 14 dni przed terminem Zebrania. 4. Walne Zebranie sprawozdawcze zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, zawiadamiając członków o terminie i porządku obrad przynajmniej na 14 dni przed terminem Zebrania. 5. Walne Zebranie nadzwyczajne zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy, a także na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej lub na żądanie 1/4 członków Stowarzyszenia. Zarząd zawiadamia członków o terminie i porządku Walnego Zebrania nadzwyczajnego, co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania. Zwołane na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/ 4 członków Stowarzyszenia Walne Zebranie nadzwyczajne musi się odbyć w przeciągu miesiąca od złożenia wniosku do Zarządu.

§ 10 Ogólne zasady obrad Walnego Zebrania

1. Obrady i uchwały Walnego Zebrania są ważne przy obecności co najmniej 50 % członków. 2. Jeżeli Walne Zebranie nie odbyło się w terminie z powodu braku quorum, Zarząd winien je zwołać powtórnie w drugim terminie. Walne Zebranie zwołane w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę członków obecnych na Zebraniu. 3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Na żądanie co najmniej trzech członków głosowanie może odbyć się w sposób tajny. 4. Uchwały Walnego Zebrania dotyczące zmiany statutu lub zmiany władz Stowarzyszenia należy przesłać do Sądu Rejestrowego. 5. Oddawanie głosów zarówno w głosowaniu jawnym, jak i tajnym odbywa się mandatami. 6. Obrady Walnego Zebrania przeprowadza się według zasad ustalonych w uchwalonym porządku obrad. 7. Uchwały decydujące o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz zmianie statutu są prawomocne przy obecności 3/4 członków Stowarzyszenia po uzyskaniu zwykłej większości głosów. Uchwały dotyczące ww. spraw podejmowane na Walnym Zebraniu zwołanym w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych członków. 8. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący. Z obrad Zebrania sekretarz spisuje protokół podpisany przez przewodniczącego i sekretarza. Przewodniczący i sekretarz wybierani są w głosowaniu jawnym.

§ 11 Kompetencje Walnych Zebrań

1. Do kompetencji Walnego Zebrania sprawozdawczo – wyborczego należy: 1) wybór członków Zarządu, 2) wybór członków Komisji Rewizyjnej, 3) wybór członków Sądu Koleżeńskiego, 4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 5) udzielanie absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej, 6) ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz terminu ich płatności, 7) podejmowanie decyzji w sprawach wnoszonych przez Zarząd, 8) rozstrzyganie odwołań wnoszonych przez członków Stowarzyszenia, 9) przyjmowanie statutu i podejmowanie uchwał o jego zmianie, 10) udzielanie pełnomocnictwa Zarządowi w zaciąganiu zobowiązań finansowych oraz określanie górnej ich granicy, 11) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia, 12) inne sprawy związane z działalnością Stowarzyszenia. 2. Do kompetencji Walnego Zebrania sprawozdawczego należy załatwianie spraw wymienionych w § 11 ust. 1 w pkt. 4), 6), 7) i 11), 3. Do kompetencji Walnego Zebrania nadzwyczajnego należy rozpatrywanie sprawy podniesionej we wniosku o jego zwołanie, a również prawo wyboru władz, jeśli taka decyzja przez uczestników tego zebrania zostanie uchwalona. 4. Przebieg każdego Walnego Zebrania jest protokołowany.

§ 12 Zarząd

1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie. 2. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. 3. Zarząd liczy od 5 do 7 osób. 4. Liczbę członków Zarządu ustala się każdorazowo przed wyborem nowego Zarządu uchwałą Walnego Zebrania. 5. Zarząd składa się z : 1) prezesa, 2) wiceprezesa, 3) skarbnika 4) sekretarza. Pozostali wybrani zostają członkami Zarządu. Wyniki ukonstytuowania się Zarządu podaje się do wiadomości uczestników Walnego Zebrania. 5A. Do organów statutowych RSS Nasze Miasto nie mogą kandydować osoby, które status członka stowarzyszenia uzyskały w okresie krótszym, niż dwanaście miesięcy od dnia wyborów do ww. organów. 5B. Wybór prezesa dokonywany jest w sposób bezpośredni przez Walne Zebranie. Spośród pozostałych członków Zarządu wybranych przez Walne Zebranie, członkowie nowo wybranego Zarządu wskazują wiceprezesa, skarbnika oraz sekretarza. 6. W momencie uzupełnienia składu Zarządu o nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w trakcie trwania kadencji, Zarząd jest zobowiązany do powiadomienia w terminie do 7 dni wszystkich członków Stowarzyszenia o podjętej decyzji. 7. Członkom przysługuje prawo veta od decyzji podjętej przez Zarząd w sprawie uzupełnienia jego składu o nowych członków. Veto, na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia wnosi się na piśmie w ciągu tygodnia od dnia powiadomienia. Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zebranie nadzwyczajne celem rozpatrzenia veta. 8. Zarząd ma prawo do odwołania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na ich prośbę. 9. Zarząd ma prawo zwolnić członka Stowarzyszenia z obowiązku płacenia składek, na podstawie złożonej pisemnie prośby. 10. Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia o podjętych decyzjach pocztą elektroniczną lub telefonicznie, lub na piśmie.

§ 12 A Rada Samorządowa

1. Rada Samorządowa jest stałym ciałem doradczym Zarządu RSS Nasze Miasto. 2. W skład Rady Samorządowej wchodzą: prezes i wiceprezes RSS Nasze Miasto, obecni i byli radni wszystkich szczebli samorządu będący członkami stowarzyszenia, obecni i byli starostowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, sołtysowie oraz ich zastępcy, którzy posiadają status członka RSS Nasze Miasto. 3. Zarząd RSS Nasze Miasto ma obowiązek konsultowania z Rada Samorządową wszystkich kwestii związanych z polityczna lub samorządowa działalnością stowarzyszenia. Opinia Rady Programowej nie jest dla Zarządu RSS Nasze Miasto wiążącą. 4. Rada Samorządowa zajmuje stanowisko w formie uchwały. 5. Rada Samorządowa spotyka się nie rzadziej niż raz w miesiącu, w dniu z góry ustalonym lub na prośbę Zarzadu lub prezesa RSS Nasze Miasto. 6. Obrady Rady Samorządowej prowadzi prezes lub wiceprezes RSS Nasze Miasto lub wyznaczona przez niego osoba. 7. Prezesowi RSS Nasze Miasto przysługuje prawo doraźnego poszerzenia składu Rady Samorządowej, gdy zaistnieje taka potrzeba. 8. Obrady Rady Samorządowej są zamknięte dla osób trzecich poza członkami Zarządu RSS Nasze Miasto i z wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 7.

§ 13 Zebrania, prace, zakres działania Zarządu

1. Zebrania Zarządu są zwoływane przez prezesa lub wiceprezesa. 2. Zebrania zwoływane są stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 3. Zebraniu Zarządu przewodniczy prezes lub wiceprezes. 4. Po każdym zebraniu sporządza się protokół. 5. W zebraniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście. 6. Zebrania Zarządu odbywają się i są ważne przy obecności przynajmniej 50 % członków. 7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego, który w takim przypadku policzony będzie jako podwójny. 8. Do zakresu działania Zarządu należy: 1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia w oparciu o plan pracy opracowany na podstawie programu działalności zatwierdzonego przez Walne Zebranie, 2) zatwierdzanie planów pracy, preliminarzy budżetowych oraz ich realizacji, a także sporządzanie sprawozdań z wykonania wyżej wymienionych i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu, 3) prowadzenie ewidencji członków zwyczajnych, wspierających i honorowych oraz egzekwowanie składek członkowskich, 4) współdziałanie z innymi organizacjami i stowarzyszeniami dla realizacji statutowych celów, 5) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Stowarzyszenia w tym dokumentacji finansowej i księgowej, 6) nadawanie wyróżnień osobom fizycznym i prawnym za pomoc w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia, 7) decydowanie w sprawie przyjęcia i zwalniania pracowników oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 8) zwoływanie Walnych Zebrań, 9) administracja majątkiem Stowarzyszenia, 10) powoływanie i odwoływanie rzecznika oraz pełnomocnika oddziału, filii, jednostki organizacyjnej, 11) zgłaszanie i udzielanie poparcia kandydatom Stowarzyszenia na radnych oraz rekomendowanie innych osób w wyborach samorządowych do Rady Miasta Racibórz, Rady Powiatu Raciborskiego i Sejmiku Województwa Śląskiego.  

§ 14 Podpisywanie pism i dokumentów

1. Wszystkie pisma i dokumenty Stowarzyszenia wychodzące na zewnątrz podpisuje prezes lub wiceprezes, bądź członkowie Zarządu upoważnieni przez prezesa. 2. Dokumenty finansowe Stowarzyszenia podpisuje prezes albo wiceprezes, lub skarbnik, bądź członkowie Zarządu upoważnieni przez prezesa.

§ 15 Zakres działania i kompetencje Komisji Rewizyjnej

1. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala uchwałą Walne Zebranie, przy czym nie może ona liczyć mniej niż 3 osoby. 2. Przepisy mówiące o uzupełnianiu składu w trakcie kadencji stosuje się również do Komisji Rewizyjnej. 3. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrola gospodarki majątkowej Stowarzyszenia i celowości wydatków finansowych. Ponadto sprawuje ona kontrolę nad realizacją planów pracy, preliminarza budżetowego, przestrzegania przez Zarząd postanowień statutu oraz uchwał Walnego Zebrania. 4. Komisja Rewizyjna ma prawo dokonywać kontroli zawsze, kiedy uzna za stosowne, a obowiązkowo przed terminem Walnego Zebrania. Ze swych czynności Komisja Rewizyjna sporządza protokół zakończony wnioskami, który przedstawia Zarządowi, a protokół z kontroli obowiązkowej przedstawia również Walnemu Zebraniu. 5. Komisja Rewizyjna w razie potrzeby może wystąpić z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania nadzwyczajnego oraz z wnioskiem o odwołanie całego Zarządu lub niektórych jego członków przez Walne Zebranie, jeśli wymienieni naruszają w sposób zasadniczy postanowienia statutu Stowarzyszenia.

§ 16 Sąd Koleżeński

1. Sąd Koleżeński rozpatruje wszelkie spory zaistniałe pomiędzy członkami Stowarzyszenia, a wynikłymi w związku z ich działalnością w Stowarzyszeniu oraz rozpatruje sprawy wniesione przez Zarząd przeciwko członkom naruszającym postanowienia statutu. 2. Sąd koleżeński powoływany jest przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze na kadencję równą okresowi kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 3. Sąd Koleżeński składa się z trzech osób. 4. Sąd Koleżeński w przedmiotowej sprawie wydaje decyzje na piśmie. 5. Organem odwoławczym od decyzji Sądu Koleżeńskiego jest Walne Zebranie.

§ 16 A Zasady organizacji oddziałów, filii i innych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.

1. Oddziały Stowarzyszenia mogą powstawać w miejscowościach (powiatach), w których liczba członków wynosi co najmniej 10 osób. 2. Wniosek o utworzenie oddziału podpisują wszyscy członkowie, o których mowa w punkcie 1 § 16 A. 3. Powstanie oddziału zatwierdza uchwałą Zarząd Stowarzyszenia. Oddziały Stowarzyszenia nie posiadają osobowości prawnej i podlegają Zarządowi oraz kontroli Komisji Rewizyjnej. 4. Działalność oddziałów Stowarzyszenia opiera się na Statucie Stowarzyszenia. 5. Oddział Stowarzyszenia ulega rozwiązaniu na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Uchwała może być podjęta na wniosek Zarządu Oddziału lub z własnej inicjatywy, jeśli Oddział narusza postanowienia Statutu lub w sytuacji, gdy członków Stowarzyszenia zamieszkałych na terenie działania Oddziału będzie mniej niż 10. 6. Działalnością Oddziału kieruje Zarząd w składzie od trzech do pięciu osób: prezes, sekretarz, pozostali wybrani zostają członkami zarządu. 7. Kompetencje Zarządu Oddziału określa Zarząd Stowarzyszenia w uchwale, o której mowa w punkcie 3 § 16 A. Nie podlegają przekazaniu kompetencja zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia. § 17 Sposób zaciągania zobowiązań 1. Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Stowarzyszenia podejmuje prezes, wiceprezes lub skarbnik bądź osoby upoważnione przez prezesa.

§ 18 Majątek Stowarzyszenia

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: 1) wpisowe i wpływy ze składek członkowskich, 2) środki pochodzące z dotacji, darowizn, zapisów, spadków i wpłat celowych, 3) środki pochodzące ze zbiórek publicznych, 4) przychody z odpłatnej działalności statutowej, 5) dywidendy i odsetki od lokat kapitałowych, papierów wartościowych, 6) środki trwałe 7) inne.

§ 19 Postanowienia końcowe

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w sposób ustalony obowiązującym prawem o stowarzyszeniach lub na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów przy obecności 3/ 4 członków Stowarzyszenia. 2. W wypadku podjęcia przez Walne Zebranie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia, likwidację przeprowadza wybrana przez Zebranie Komisja Likwidacyjna w składzie: przewodniczący i czterech członków. 3. Wszelkie zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów, przy czym wniosek zmiany statutu nie może być wnioskiem nagłym, lecz musi wpłynąć do Zarządu Stowarzyszenia najpóźniej 7 dni przed terminem Walnego Zebrania. 4. Majątek będący własnością Stowarzyszenia w razie likwidacji przeznacza się na cele wskazane przez Walne Zebranie.