RSS Nasze Miasto Racibórz

Przedsiębiorczy samorząd

Felietony

Racibórz – miasto ekologiczne?

Cztery dni spędzone na targach POLEKO w Poznaniu natchnęły mnie do zastanowienia się, czy nasze miasto jest ekologiczne. Miasto ekologiczne to moim zdaniem takie, które realizuje programy z zakresu szeroko rozumianej ekologii i stara się realizować założenia pakietu klimatycznego 3x20 (zmniejszenie emisji CO2, zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie wytwarzanej energii).

Wiele gmin chwali się certyfikatami, licznymi działaniami proekologicznymi, organizacją imprez ekologicznych, itp. Czy takie działania w jakikolwiek sposób wpływają na realizację wspomnianego pakietu 3x20? Śmiem twierdzić, że nie. Czy zbiórka baterii (za nią PK otrzymało nagrodę na targach – swoją drogą, ciekawe ile lat były magazynowane...), festiwal ekologiczny (Raciborski Festiwal Ekologiczny) czy w końcu najbardziej ekologiczna szkoła w Polsce (SP nr 3 w Raciborzu) zapewnią Raciborzanom czyste powietrze, pozwolą zaoszczędzić energię elektryczną czy ciepło i zmniejszą zawartość CO2 w atmosferze? Owszem, takie działania też są potrzebne, pytanie tylko, kiedy zaczniemy działać a przestaniemy jedynie edukować i bawić się w ekologię. Pewnie zaraz odezwą się głosy, że przecież realizujemy programy termomodernizacji, redukcji niskiej emisji i wiele innych. Oczywiście, jak wszystkie gminy korzystające ze środków i programów WFOŚiGW. Jednak od gminy posiadającej certyfikat 14 001 wymagam czegoś więcej.

Gmina ekologiczna powinna posiadać nowoczesny system gospodarki odpadami, czyli nowoczesne składowisko odpadów, na które trafi nie więcej niż 10% odpadów, zakład biologicznej przeróbki odpadów przetwarzający odpady biodegradowalne – około 10-15%, zakład termicznego przekształcania odpadów komunalnych przetwarzający odpady w energię elektryczną i ciepło, przetwarzający do 30 % odpadów (w wypadku Raciborza taki zakład ma uzasadnienie jako inwestycja regionalna a nawet transgraniczna). Reszta odpadów poprzez nowoczesny system zbiórki selektywnej – centra recyklingu, powinna wracać do ponownego przetworzenia, inaczej mówiąc podlegać recyklingowi. Kolejny istotny element to plan zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i gaz. Taki plan powinien nam odpowiedzieć na pytanie, z jakich źródeł energii i ciepła korzystają mieszkańcy naszej gminy, aby na tej podstawie móc realizować działania zmniejszające niską emisję, popularyzujące korzystanie np. z biomasy zamiast węgla, pobudzające lokalnych dostawców ciepła (czytaj: PEC) do inwestowania w nowoczesne technologie w celu obniżenia emisji gazów cieplarnianych i pyłów oraz stosowania paliw ekologicznych (biomasa, biogaz, gaz). Taki projekt powinien zawierać również konkretny plan działań związanych z poprawą efektywności energetycznej (zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej, ciepła oraz paliw), np. poprzez kompleksową modernizację miejskiego oświetlenia, zakup nowoczesnego taboru dla komunikacji miejskiej (autobusy napędzane CNG lub wodorem), niekoniecznie najtańszego, oraz wiele innych działań mających wpływ na komfort życia mieszkańców tworzących wspólnotę samorządową.

Gmina ekologiczna powinna mieć wizję i stawiać sobie konkretne cele, które przyniosą wymierny efekt ekologiczny. Osiąganie takich celów nie jest łatwe ani tanie, jednak pamiętajmy, że po nas dorastają kolejne pokolenia, które chcą funkcjonować w ekologicznym środowisku. Edukacja ekologiczna – tak, zabawa w ekologię - tak, ale przede wszystkim - działanie.

Poniżej dołączam relację podsumowującą Targi POLEKO (materiał ze strony MTP), po przeczytaniu której zorientują się Państwo, jak wiele jest możliwości na realizację polityki ekologicznej w gminie. Ze swej strony mogę powiedzieć, iż podczas tych czterech dni na POLEKO uczestniczyłem w wielu seminariach, rozmawiałem z wieloma fachowcami, miałem okazję zapoznać się z wieloma nowoczesnymi technologiami w zakresie ochrony środowiska. Poczynione obserwacje uprawniają mnie do postawienia tezy, iż przed gminą Racibórz jeszcze wiele wyzwań związanych z ekologią – niestety tych trudniejszych niż edukacja ekologiczna.

PS. Mam nadzieję, że Gmina Racibórz w niedalekiej przyszłości otrzyma nagrodę na targach POLEKO za innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska, a nie wyłącznie za działania okołoekologiczne.

Mariusz Marchwiak


EKOLOGIA - TO SIĘ OPŁACA.

W dniach 24 – 27 listopada w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Poleko oraz Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej Komtechnika. Po raz pierwszy zorganizowano także Targi dla Miast, Gmin i Regionów Gmina.

Na cztery dni Poznań zamienił się w europejskie centrum informacji związanej z ekologią, efektywnym wykorzystaniem energii oraz gospodarką odpadami i recyklingiem. Targi były też okazją dla miast, gmin i regionów do promowania swoich walorów wśród osób zainteresowanych inwestycjami. Swoją ofertę na targach w Poznaniu zaprezentowało łącznie 900 firm i instytucji z 23 krajów, m.in. z Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Japonii, Kanady, Litwy, Niemiec, Nigerii, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch. Ekspozycję uatrakcyjniły oficjalne wystąpienia narodowe, zorganizowane pod patronatem agencji bądź instytucji rządowych, które przedstawiły kompleksowe rozwiązania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Swoje ekspozycje przygotowały: Austria, Dania, Francja, Irlandia, Kanada, Niemcy, Norwegia i Szwajcaria. Honorowy patronat nad tegoroczną edycją targów Poleko objął minister środowiska, prof. Maciej Nowicki.

W tym roku po raz drugi odbyły się Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA, gdzie profesjonaliści mieli okazję spotkać dostawców techniki i technologii komunalnej. Do tandemu POLEKO i KOMTECHNIKI dołączyły tym razem Targi Dla Gmin, Miast i Regionów GMINA, będące forum wymiany informacji pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym.

Przez cztery dni ekspozycję Targów Poznańskich odwiedziło ponad 21 000 gości z Polski i zagranicy. Mieli oni okazję zapoznać się z prezentowanymi przez wystawców licznymi nowościami, których w tym roku przygotowano kilkaset. Program ponad 50 ciekawych debat, seminariów i konferencji okazał się dobrym dopełnieniem tej interesującej ekspozycji. Podczas spotkań poruszono m.in. kwestie zagospodarowania odpadów, również pod kątem pozyskania z nich energii do dalszego wykorzystania.

Dwudniową konferencję Gospodarka odpadami – szanse, zagrożenia i nowe technologie przygotowało w trakcie targów Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przedstawiono tam m. in. stan wdrażania projektów z zakresu gospodarki odpadami realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, planowane zmiany w przepisach dotyczących gospodarki odpadami oraz rozwiązania systemowe w zakresie gospodarki odpadami w innych krajach.

"Gospodarka odpadami – uwarunkowania i wyzwania" to także temat 13. Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego. Podczas zjazdu zaprezentowany został m. in. sposób, w jaki Ministerstwo Środowiska chce rozwiązać kwestię organizacji nowego sposobu gospodarowania odpadami. Przedstawiono obowiązki i zasady funkcjonowania poszczególnych poziomów administracji publicznej w nowym systemie, a także sposób finansowania gospodarki odpadami. Tematyce odpadów poświęcono także doroczną debatę organizowaną w trakcie POLEKO. Tym razem tematem dyskusji była "Energia z odpadów – wymysł czy konieczność". Pozyskiwanie energii z odpadów, jako alternatywy dla paliw kopalnych, ma ogromne znaczenie dla redukcji ilości odpadów na składowiskach i walki z globalnym ociepleniem. W debacie uczestniczyli przedstawiciele najważniejszych organizacji i instytucji zainteresowanych tą tematyką: Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, Ogólnopolskiej Izby Gospodarcza Recyklingu, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin oraz Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami. Tej samej tematyki dotyczyło seminarium "Energy – from – Waste: what goes in? What comes out?" zorganizowane przez European Suppliers of Waste to Energy Technology.

Salonowi Recyklingu - ekspozycji specjalnej, gdzie wystawcy prezentowali technologie i urządzenia do odzysku i przetwarzania odpadów, towarzyszyło Forum Recyklingu. Tematy tegorocznego Forum to: odzysk i recykling odpadów opakowaniowych, odpady niebezpieczne - zbiórka i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Salon Czystej Energii, jedna z największych w kraju imprez targowych poświęconych technologiom i produktom związanym z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych, odbyła się już po raz dziewiąty. Salon organizowany jest we współpracy z izbami i stowarzyszeniami zajmującymi się propagowaniem energetyki odnawialnej: Polską Izbą Gospodarczą Energetyki Odnawialnej, Polskim Stowarzyszeniem Biogazu, Stowarzyszeniem Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, Polską Izbą Biomasy, Izbą Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Polskim Towarzystwem Energetyki Słonecznej. Salonowi towarzyszył szereg specjalistycznych konferencji i seminariów - m.in. Forum Czystej Energii - cykl codziennych seminariów poświęconych najnowszym rozwiązaniom z zakresu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Ważnym tematem targów była także gospodarka wodno - ściekowa. W tym roku jednym z głównych wydarzeń tego sektora na targach była konferencja Waterworks Forum 2009, organizowana przez firmę Aquanet i Międzynarodowe Targi Poznańskie. Uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytanie, jak znaleźć "złoty środek" między interesami inwestorów i przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych. W tym celu do dyskusji zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, inwestorzy oraz przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także specjaliści z dziedziny prawa, podatków, wycen.

Po raz drugi Poznań gościł uczestników Młodzieżowego Szczytu Klimatycznego w którym udział wzięło ponad 600 uczniów z całej Polski. Podczas Szczytu uchwalono przesłanie do uczestników konferencji ONZ w Kopenhadze. Targom towarzyszyły również ciekawe pokazy, a wśród nich City Truck Show, gdzie prezentowano możliwości pojazdów i sprzętu komunalnego.

Targi w Poznaniu były okazją do wyłonienia najciekawszych i najbardziej innowacyjnych produktów. W tym roku jury przyznało łącznie aż 14 prestiżowych Złotych Medali Międzynarodowych Targów Poznańskich. Nagrodzono również firmy za ich stoiska, które wg jurorów w najlepszy sposób realizują strategię marketingową.

Więcej informacji: www.poleko.mtp.pl , www.komtechnika.pl , www.gmina.mtp.pl

»

No comments yet.

Leave a comment [+]

Decydując się na korzystanie ze strony www.nam-raciborz.pl w jakiejkolwiek sposób (publikowanie opinii, komentarzy, zdjęć oraz innych materiałów) godzą się Państwo z poniższym regulaminem:

  • Zabronione jest publikowanie treści wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do przemocy, nacjonalizmu, propagujących faszyzm i inne zabronione ideologie.
  • Zabronione jest publikowanie treści noszących znamiona agitacji politycznej bądź komercyjnej reklamy.
  • Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazywania wszelkich materiałów tekstowych i graficznych zawierających wyżej wymienione elementy. Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazania materiałów tekstowych i graficznych bez podania przyczyny.
  • Każdy komentarz, który łamie regulamin, mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania materiałów tekstowych i graficznych nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Każdą wypowiedź, która narusza prawa osób trzecich mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania wypowiedzi nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • RSS Nasze Miasto dokłada wszelkich starań, by nie naruszyć praw autorskich majątkowych bądź osobistych innych osób. W razie gdyby naruszenia takie pojawiły się na stronie www.nam-raciborz.pl, w treści publikowanych materiałów bądź zdjęć, albo też zostały zawarte w komentarzach czytelników, prosimy o natychmiastowe powiadomienie poprzez e-mail: kontakt@nam-raciborz.pl