RSS Nasze Miasto Racibórz

Przedsiębiorczy samorząd

Felietony

Wnioskujemy o oszczędności w Radzie Powiatu!

Zgodnie z naszym programem wyborczym (ograniczanie wydatków samorządowych) i realizując zobowiązanie jakie podjęliśmy wobec wyborców w trakcie kampanii wyborczej (spotkanie z wyborcami w dniu 27 listopada br.), pragnę poinformować, iż w dniu wczorajszym, w biurze Rady Powiatu Raciborskiego została złożona uchwała w sprawie zmiany w statucie powiatu. Efektem tych zmian ma być: - zmniejszenie składu Prezydium Rady do 2 osób (rezygnacja z funkcji drugiego wiceprzewodniczącego); - zmniejszenie liczby członków zarządu powiatu z 5 do 3 osób; - połączenie ze sobą komisji stałych Rady, tak by zamiast obecnych 6, zaczęły funkcjonować 4. Pod wzorem uchwały podpisanych jest 9 radnych, którzy kandydowali z listy "Prawa i Sprawiedliwości", a będących członkami i sympatykami PiS-u oraz RSS Nasze Miasto. Treść projektu uchwały, szczegółowe uzasadnienie i wykaz oszczędności, jakie przyniesie wprowadzenie w/w zmian znajduje się poniżej. Zgodnie z ustaleniami z Przewodniczącym Rady Powiatu Raciborskiego, projekt w/w uchwały wejście pod obrady komisji i znajdzie się w programie sesji styczniowej. Dawid Wacławczyk

P r o j e k t u c h w a ł y

UCHWAŁA nr ...

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia...

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Raciborskiego § 1./ Na zasadzie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym tekst jednolity / Dz. U. nr 1 poz. 1 z 2012 r. / w zw. art. 14 ust. 1 i art.17 ust. 1 tej ustawy Rada Powiatu Raciborskiego uchwala co następuje : a/ w § 5 pkt. 3) skreśla się słowo “wiceprzewodniczących” a wprowadza słowo „wiceprzewodniczącego” b/ w § 9 ust. 1 statutu powiatu skreśla pkt. 3 i 4 a w to miejsce stanowi pkt. 3 który otrzymuje brzmienie: Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz skreśla pkt. 5 i 6 a w to miejsce stanowi pkt. 4 który otrzymuje brzmienie: Komisja Oświaty, Kultury, Sportu,, Zdrowia i Spraw Społecznych c/ w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Zakres działania komisji stałych wymienionych w pkt. 2 – 4 ustali rada w formie odrębnej uchwały g/ w § 55 ust. 1 statutu powiatu skreśla się słowa: „ pozostali członkowie w liczbie 3 osób” i wpisuje się „jeden członek zarządu” § 2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego U z a s a d n i e n i e Kadencja Rady Powiatu Raciborskiego 2010 – 2014 wykazała w sposób nie budzący żadnych wątpliwości, że przy poprzednim jak i obecnym Przewodniczącym Rady stanowisko drugiego wiceprzewodniczącego jest całkowicie zbędne. Nie zdarzyło się aby kiedykolwiek zaszła konieczność jego zastępowania w prowadzeniu obrad przez drugiego zastępcę bądź udzielania mu niezbędnej pomocy w wykonywaniu swoich obowiązków. Nieuzasadnione podnoszenie kosztów funkcjonowania samorządu poprzez „rozdawanie diet” to zjawisko negatywne i niekorzystne z punktu widzenia obywateli, którzy oczekują od władz sprawnego rządzenia i szukania oszczędności, nie zaś tworzenia fikcyjnych stanowisk politycznych, których koszty funkcjonowania ponoszą podatnicy. Koszty utrzymania dodatkowego stanowiska wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego za okres kadencji to kwota ok. 86 476,80 zł (przy założeniu 48 sesji w ciągu kadencji wg stawek z ostatnich lat), co zważywszy na budżet Powiatu Raciborskiego jest kwotą znaczną, tym bardziej kiedy zważy się ekwiwalentność obowiązków w stosunków do kosztów na wspomnianym stanowisku. Przy obecnej ilości zadań naszego powiatu i jego kondycji finansowej - nie ma potrzeby wydatkowania takiej kwoty na stanowisko, które jest zdaniem projektodawców absolutnie zbędne. Mając na uwadze obłożenie pracą merytoryczną, czas poświęcony na obrady i ilość zadań stojących przed poszczególnymi stałymi Komisjami RadyPowiatu Raciborskiego, w pełni uzasadnione jest zmniejszenie ich ilości poprzez połączenie ze sobą komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą z komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska (rolnictwo stanowi wszak dziedzinę gospodarki), a także komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z komisją Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa (zakres tematyczny tych komisji jest ze sobą w znacznej części powiązany, a wspólne obrady będą skutkowaćlepszym i skuteczniejszym rozwiązywaniem konkretnych problemów). Nie bez znaczenia pozostają koszty diet dla Przewodniczących dwóch Komisji które w poprzedniej kadencji generowały kwoty po 86 476,80 zł dla każdego z nich, co daje kolejną kwotę niespełna 172 953,60 zł. Tak małym powiatem jakim jest powiat raciborski (stosunkowo mała liczba szkół podległych powiatowi, placówek opiekuńczych, jeden szpital, podstawowa opieka zdrowotna sprywatyzowana, znaczna liczba urzędników, którzy są kierowani przez odpowiedzialnych kierowników oraz naczelników, stosunkowo niewielki budżet i liczba mieszkańców) z powodzeniem może kierować Zarząd ograniczony do liczby 3 osób tj. Starosty, Wicestarosty i jednego członka zarządu. Taki skład (3 os.) wystarcza np. do kierowania Miastem Racibórz, który posiada budżet stanowiący ponad 150% wartości budżetu Powiatu Raciborskiego i posiada o wiele więcej zadań do realizacji. Warto zauważyć, że politykę w powiecie powinna kształtować Rada Powiatu a nie Zarząd. Rezygnacja z 2 nieetatowych członków zarządu pozwoli zaoszczędzić kolejne 183 763, 20 zł za kadencję. Łącznie wszystkie proponowane zmiany pozwolą na zaoszczędzenie kwoty co najmniej 443 193, 60 zł za kadencję, co jest kwotą niebagatelną zważywszy, że grozi nam strajk pielęgniarek, których słusznych pretensji nie ma z czego zaspokoić. Tworzenie stanowisk politycznych jest w obecnej sytuacji niezrozumiałe i nie znajduje akceptacji wśród społeczeństwa, które oczekuje, iż Rada Powiatu Raciborskiego zacznie wprowadzać oszczędności począwszy od siebie.

Podpisano:

Winiarski Łukasz

Franciszek Marcol

Dawid Wacławczyk

Deńca Jan

Katarzyna Dutkiewicz

Szymon Bolik

Kusy Jan

Dominik Konieczny

Anna Wacławczyk

»

No comments yet.

Leave a comment [+]

Decydując się na korzystanie ze strony www.nam-raciborz.pl w jakiejkolwiek sposób (publikowanie opinii, komentarzy, zdjęć oraz innych materiałów) godzą się Państwo z poniższym regulaminem:

  • Zabronione jest publikowanie treści wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do przemocy, nacjonalizmu, propagujących faszyzm i inne zabronione ideologie.
  • Zabronione jest publikowanie treści noszących znamiona agitacji politycznej bądź komercyjnej reklamy.
  • Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazywania wszelkich materiałów tekstowych i graficznych zawierających wyżej wymienione elementy. Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazania materiałów tekstowych i graficznych bez podania przyczyny.
  • Każdy komentarz, który łamie regulamin, mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania materiałów tekstowych i graficznych nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Każdą wypowiedź, która narusza prawa osób trzecich mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania wypowiedzi nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • RSS Nasze Miasto dokłada wszelkich starań, by nie naruszyć praw autorskich majątkowych bądź osobistych innych osób. W razie gdyby naruszenia takie pojawiły się na stronie www.nam-raciborz.pl, w treści publikowanych materiałów bądź zdjęć, albo też zostały zawarte w komentarzach czytelników, prosimy o natychmiastowe powiadomienie poprzez e-mail: kontakt@nam-raciborz.pl