RSS Nasze Miasto Racibórz

Przedsiębiorczy samorząd

Felietony

stanowisko NaM w sprawie absolutorium za 2016 rok

Stanowisko klubu RSS Nasze Miasto, w sprawie udzielenia absolutorium, Prezydentowi Miasta Raciborza za 2016 r. Klub nie wnosi uwag co do zgodności z prawem przedstawionych sprawozdań z wykonania budżetu za 2016 i pozytywnie ocenia jego wynik finansowy oraz niektóre elementy tego budżetu, lecz równocześnie mamy sporo zastrzeżeń co do jego realizacji. Po pierwsze: wynik finansowy i planowanie. Dochody za 2016 rok wyniosły 183 573 689 zł przy pierwotnie planowanych na poziomie 158 707 136, czyli na wysokości wykonania roku 2015. Wzrost dochodów o 24 866 553 zł w stosunku do pierwotnie planowanych, to głównie wzrost świadczeń na pomoc społeczną o 19 mln zł poprzez wprowadzenia programu „500+” (prawie 17 mln) i wzrost dotacji rodzinnych oraz alimentacyjnych o ok. 2 mln, jak również dotacja na wczesną edukację dzieci w wysokości 2,05 mln zł w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększając dochody pierwotnie planowane z 3,9 mln zł do 5,95 mln. Nastąpił także znaczny wzrost dochodu, bo aż o 5 mln zł z podatku dochodowego od osób fizycznych do pierwotnie planowanego tj. 36,5 mln zł. W stosunku do wykonania 2015 r ten przyrost nie jest tak wysoki, bo wynosi ok. 2,85 mln, Przyjęcie jednak w planie pierwotnym znaczącego spadku dochodów z tego tytułu było uzasadnione zapowiadanym podwyższeniem kwoty wolnej od podatku dla osób fizycznych. Dodatkowo uzyskano 1,1 mln dotacji do modernizacji stadionów na ul. Srebrnej i Zamkowej, przy czym pierwotnie nie planowano realizacji tych zadań z wyjątkiem modernizacji widowni na ul. Srebrnej w kwocie 0,5 mln zł. W kilku pozycjach dochodu nastąpiło niestety znacznie niższe wykonanie od pierwotnie planowanego. Dotyczy to głównie gospodarki mieszkaniowej, gdzie z planowanych pierwotnie dochodów w wysokości 12 mln zł wykonano tylko 8 mln, przy czym największe niewykonanie dotyczy dochodów majątkowych, a mianowicie sprzedaży nieruchomości gdzie na planowane 7 mln zł wykonano 5,58 mln zł oraz nie uzyskano dotacji na poprawę efektywności energetycznej w kwocie 2,66 mln zł. W zakresie sprzedaży nieruchomości gminnych podobna sytuacja miała miejsce w 2015 roku, gdzie na pierwotnie planowane wpływy w wysokości 7 mln zł rzeczywiste dochody wyniosły tylko 3,67 mln zł. Również planowane pierwotnie zakończenie projektowania RDRP i uzyskanie w ramach porozumienia wpływów w wysokości 2,68 mln zł nie zostało zrealizowane. Wydatki za 2016 wykonano w wysokości 179 700 713 zł przy pierwotnie planowanych w wysokości 169 656 374 zł i były wyższe o 10 044 339zł. Wzrost wydatków do głównie efekt dotacji na pomoc społeczną w postaci programu 500+ i świadczenia rodzinno-alimentacyjne na łączna kwotę ok. 19 mln zł oraz wzrostu wynagrodzeń i pochodnych o 2 mln zł tj. 3,3% (61,83/59,83). Nie zrealizowano natomiast zadań majątkowych i inwestycyjnych na kwotę 8,4 mln zł przy jednoczesnym wprowadzeniu w trakcie roku kilku bardzo znaczących zadań inwestycyjnych. Najważniejsze niezrealizowane lub istotnie ograniczone zadania to :
 1. dokumentacja na RDRP,
 2. przebudowa ul. Długiej,
 3. pierwszy etap poprawy efektywności energetycznej,
 4. ograniczenie remontu kanalizacji deszczowej,
 5. ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych
 6. uzbrojenie w sieci nowych ulic na Ocicach i Lasoty,
 7. przebudowa kanalizacji przy ul. Łąkowej,
 8. pierwszy etap Ogródka Jordanowskiego,
 9. przebudowa biblioteki miejskiej
Dodatkowe istotne zadania, które nie były pierwotnie planowane, a zostały wprowadzone w trakcie roku to: przebudowa stadionu na Zamkowej czy podwyższenie kapitału ZWiK oraz I etap ul. Ocickiej. W tym miejscu pozwalamy sobie także przypomnieć akcję wystąpienia DFK o zmianę warunków pracy i płacy naszej radnej Anny Ronin i ponoszonych przez UM, w naszej ocenie niepotrzebnych, kosztów nie tylko procesowych (Uchwała Nr XVI/204/2016 z 23.03.2016). Wynik finansowy rozumiany jako różnica dochodów do wydatków pierwotnie planowany miał zamknąć się deficytem budżetowym w wysokości (-) 10 949 238 zł, a po zmianach miał wynosić (-) 6 966 8599 zł , aby w rzeczywistości zamknąć się wynikiem dodatnim w kwocie 3 872 975 zł co oceniamy pozytywnie w sensie finansowym, lecz trudno tak samo to ocenić w sensie planistycznym czy rzeczywistych potrzeb gminy. Niestety występują znaczące różnice pomiędzy pierwotnie planowanymi przychodami, kosztami czy inwestycjami, a ich rzeczywistą realizacją. Według nas często są efektem mało rzetelnego planowania i przygotowania oraz zabiegania o ich realizację. Bywa też, iż trudno uzasadnić ich celowość. Wprowadzenie w 2016 roku programu 500+ oraz innych świadczeń socjalnych na łączną kwotę ok. 21 ml zł znacznie zachwiało większość wskaźników i z tej przyczyny odstąpiliśmy od analizy porównawczej wskaźników roku 2016 z latami poprzednimi. Po drugie: sytuacja finansowa w oświacie. W 2016 roku subwencja oświatowa to 29,37 mln zł. Dla przypomnienia w 2015 roku było to 28,62 mln zł, podczas gdy wydatki na oświatę i wychowanie (dział 801) wyniosły w 2016 roku 58,35 mln zł (60,39 mln zł w 2015 i 57,35 mln w 2014). Po raz pierwszy od 2013 roku dopłata z budżetu gminy jest niższa od otrzymanej subwencji, lecz i tak to prawie 100% dodatkowych wydatków na oświatę. Poza tym nastąpiło znaczne ograniczenie wydatków remontowych i inwestycyjnych oraz pozostałych wydatków bieżących w porównaniu z poprzednimi latami, lecz niestety przy systematycznie rosnących wydatkach na wynagrodzenia i ich pochodne W planie pierwotnym na 2016 zakładano subwencję w wysokości 29,43 mln zł przy wydatkach na kwotę 55,81 mln zł i niestety takiego znaczącego odwrócenia trendu nie udało się osiągnąć. Mamy nadzieję, iż nowy system szkolnictwa podstawowego, który wejdzie w życie od września 2017 nie odwróci tej tendencji. Po trzecie: gospodarka odpadami. W planie pierwotnym budżetu 2016 r. wpływy z gospodarki odpadami, były planowane w wysokości 8 449 464 zł, z tego 6 143 518 zł od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz 2 305 946 zł od osób fizycznych, przy czym w 2015 wykonanie wyniosło 6 048 896 zł. Rzeczywista realizacja wpływów z tego tytułu za 2016 to 8 105 496 zł czyli o ok. 350 tys. zł mniej od pierwotnie planowanych. Wzrost dochodów nastąpił w wyniku podniesienia stawek opłat z 9 zł do 13 zł, aby w końcu po miesiącu skorygować i na sesji grudniowej 2015 obniżyć do 12 zł z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2016 . Wydatki poniesione na gospodarkę odpadami to 8 239 212 zł przy pierwotnie planowanych 8 524 464 zł, zaś sama gospodarka odpadami komunalnymi to 7 686 999 zł przy planowanych 7 721 44 zł. Za I półrocze 2016 koszt gospodarowania odpadami komunalnymi to 2 911 949 zł, a w II półroczu to już koszt 4 775 050zł. Dla przypomnienia w całym 2016 roku obowiązywała już nowa ustawa o segregacji odpadów, tylko że I półrocze to wożenie odpadów do Knurowa, a II półrocze to na raciborski RIPOK. Jako członkowie klubu NaM jesteśmy bardziej przekonani do liczb i z zasady wyznajemy maksymę „niech mówią liczby”. Po czwarte: droga RDRP. Po raz kolejny nie wykonano kompletnego zakresu prac dokumentacyjnych związanych z nowa drogą RDRP i nie zostały wydatkowane przeznaczone na to środki. Na planowane w 2016 roku wydatki w wysokości 3 620 092 zł wydatkowano tylko 94 997 zł tj. 2,6%. Dla przypomnienia w 2015 zaplanowane były wydatki w kwocie 2 430 000 zł i również wydatkowano jedynie 141 491 zł czyli 5,8%. Podjęta z początkiem czerwca bieżącego roku decyzja władz wojewódzkich o budowie i dofinansowaniu odcinka RDRP, od DK 45 w rejonie Rudnika, aż do skrzyżowania z ul. Rybnicką na Ostrogu oraz planowane zakończeniem tych prac w 2022 roku, jest jednak mocnym i znaczącym uwieńczeniem działań UM. Jest to dopiero pierwszy fragment najważniejszych inwestycji drogowych w naszym mieście, ale sądzimy, iż realizacja tego etapu jak i następnych będzie już konsekwentnie i bez zbędnych opóźnień realizowana. W końcowym efekcie RDRP będzie otwarciem Raciborza oraz powiatu dla intensywnego rozwoju gospodarczego, inwestycyjnego i turystycznego. Biorąc pod uwagę pozytywne aspekty działań w 2016 czyli wynik finansowy, tendencję w oświacie, złożenie wszystkich wymaganych dokumentów dotyczących RDRP i decyzję władz wojewódzkich jak powyżej, nie będziemy głosować przeciw przyjęciu sprawozdania i przeciw udzieleniu absolutorium.

W imieniu klubu „RSS Nasze Miasto”

                                                                              Leon Fiołka

Racibórz, 28 czerwca 2017 r.

»

No comments yet.

Leave a comment [+]

Decydując się na korzystanie ze strony www.nam-raciborz.pl w jakiejkolwiek sposób (publikowanie opinii, komentarzy, zdjęć oraz innych materiałów) godzą się Państwo z poniższym regulaminem:

 • Zabronione jest publikowanie treści wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do przemocy, nacjonalizmu, propagujących faszyzm i inne zabronione ideologie.
 • Zabronione jest publikowanie treści noszących znamiona agitacji politycznej bądź komercyjnej reklamy.
 • Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazywania wszelkich materiałów tekstowych i graficznych zawierających wyżej wymienione elementy. Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazania materiałów tekstowych i graficznych bez podania przyczyny.
 • Każdy komentarz, który łamie regulamin, mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania materiałów tekstowych i graficznych nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
 • Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Każdą wypowiedź, która narusza prawa osób trzecich mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania wypowiedzi nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
 • RSS Nasze Miasto dokłada wszelkich starań, by nie naruszyć praw autorskich majątkowych bądź osobistych innych osób. W razie gdyby naruszenia takie pojawiły się na stronie www.nam-raciborz.pl, w treści publikowanych materiałów bądź zdjęć, albo też zostały zawarte w komentarzach czytelników, prosimy o natychmiastowe powiadomienie poprzez e-mail: kontakt@nam-raciborz.pl