RSS Nasze Miasto Racibórz

Przedsiębiorczy samorząd

Felietony

Program wyborczy

Clipboard35Szanowni wyborcy! Przedstawiamy Wam ofertę programową RSS Nasze Miasto, z którą do wyborów samorządowych w 2014 roku idą nasi kandydaci w gminie Racibórz i Powiecie Raciborskim, a także nasz kandydat na Prezydenta Raciborza – Dawid Wacławczyk. Nasza propozycja jest ofertą kompleksową: zawiera propozycję działań bieżących, ale też rozwiązań strategicznych dla miasta i regionu, które zaowocują w dłuższym planie czasowym. Zamierzamy realizować te cele odchodząc od polityki myślenia kadencyjnego, które każe stosować kosztowną politykę „igrzysk” oraz remontować chodniki na 3 tygodnie przed wyborami, co dzieje się także obecnie. Uważamy, że nadszedł czas, by przedstawić społeczeństwu Raciborszczyzny jasne długofalowe cele, których wspólna realizacja przywróci nasze małej Ojczyźnie silne podstawy gospodarcze, a w konsekwencji uczyni z niej miejsce znaczące i atrakcyjne. W ostatnich kadencjach Racibórz – ośrodek o unikalnym transgranicznym położeniu stał się peryferyjnym miasteczkiem, skąd uciekają ludzie i skąd odpływa kapitał. Wskutek polityki kadrowej i przetargowej Urzędu Miejskiego oraz braku myślenia koncepcyjnego nasze miasto stało się prywatnym ranczem, omijanym przez przedsiębiorców, inwestorów, znaczących polityków i dziennikarzy, a ostatnio nawet przez pociagi… Wierzymy, że mimo tego, iż niektóre ruchy zostały zaprzepaszczone na zawsze lub są wykonywane o 20 lat za późno, dzięki postulowanym przez RSS Nasze Miasto niezbędnym decyzjom strategicznym – uda się w przeciągu najbliższego 10-lecia wyrwać Racibórz ze stagnacji i politycznego marazmu, który jest tak duży, jak zadowolenie z siebie ludzi dotychczas rządzących. Aby się to stało, niezbędny jest jeden warunek: trzeba zacząć teraz! Przy użyciu nowych, twórczych sił wszystkich Raciborzan. Nie zwlekajmy, już czas!

SAMORZĄD

Przewodnią myślą naszych działań w sferze politycznej jest zwiększenie udziału obywateli w sprawowaniu władzy, zbudowanie zaufania dla instytucji publicznych i wprowadzenie uczciwych i przejrzystych procedur funkcjonowania samorządu lokalnego.
 • Zdecydowane STOP: układom, nepotyzmowi i politycznemu handlowi stołkami!
 • Dobór kadr oparty wyłącznie na kryterium kwalifikacji i kompetencji.
 • Otwartość i szukanie porozumienia ponad podziałami przy rozwiązywaniu kluczowych problemów miasta i regionu.
 • Wzmocnienie funkcji powiatu jako związku współpracujących ze sobą gmin, z Raciborzem jako jego naturalnym liderem.
 • Podniesienie jakości sprawowania władzy (m.in. konsultacje społeczne, przejrzystość działania, proste i zrozumiałe procedury).
 • Przygotowanie propozycji powołania Rad Dzielnicowych.
 • Ożywienie działalności i zwiększenie niezależności Młodzieżowej Rady Miasta – stanowiącej lokalną szkołę demokracji i samorządności.
 • Powołanie Rady Seniorów – jako ciała doradczego Prezydenta.
 • Podkreślenie zasady przejrzystości sprawowania władzy poprzez wprowadzenie (i publikowanie) imiennych głosowań podczas posiedzeń Rady Miasta i Rady Powiatu oraz wprowadzenie transmisji internetowych z ich posiedzeń.
 • Zmiana sposobu konstruowania budżetu miasta poprzez wprowadzenie budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego), oddanie większej części środków na inicjatywę lokalną i działania organizacji pozarządowych.
 • Stworzenie „polityki dla powrotów” byłych mieszkańców miasta, którzy kiedyś wyemigrowali na zachód, a aktualnie po osiągnięciu wieku emerytalnego mogliby wrócić do siebie.

GOSPODARKA

Celem działań w sferze gospodarczej jest doprowadzenie do powstania w Raciborzu nowych, dobrych jakościowo miejsc pracy w wyniku zacieśniania współpracy pomiędzy samorządem i raciborską sferą gospodarczą.
 • Inwestycje w rozwój przedsiębiorczości: a/ rozwój specjalnej strefy ekonomicznej (także poprzez zakup terenów po byłej Cukrowni i zaoferowanie ich inwestorom), b/ miejska oferta terenów inwestycyjnych – scalanie, kreowanie, włączanie nowych terenów, c/ dobry klimat dla rozwoju przedsiębiorczości – konkurencyjny w stosunku do miast i powiatów ościennych; przedsiębiorca jest partnerem, a nie petentem! d/ stworzenie warunków do realizacji zadań gminnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) i innych form współpracy samorządu z biznesem, e/ wprowadzenie wyraźnych zachęt, ulg i zwolnień podatkowych dla już istniejących i nowych przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy, f/ powołanie specjalnej komórki w UM specjalizującej się z pozyskiwaniu nowych i profesjonalnej obsłudze strategicznych inwestorów / przedsiębiorców.
 • Transgraniczność szansą rozwoju gospodarczego i społecznego a/ pogłębianie współpracy gospodarczej, wymiany handlowej i kulturalnej z Republiką Czeską, b/ lepsze skomunikowanie Raciborza z czeskim systemem dróg i autostard, c/ lobbing na rzecz poprawy komunikacji kolejowej z Bohuminem i Ostrawą, d/ lobbing na rzecz powstania kanału Odra – Dunaj.
 • Kontynuacja działań w kierunku realizacji strategicznych przedsięwzięc dla Raciborza: a/ obwodnica Raciborza w ramach drogi szybkiego ruchu Pszczyna-Racibórz, b/ wielozadaniowy (docelowo mokry) zbiornik Racibórz Dolny.
 • Działania długofalowe mające zwiększyć efektywność energetyczną gminy poprzez możliwe działania: – instalacja turbiny na zaporze czołowej zbiornika Racibórz Dolny, – komunalno-spółdzielcza farma fotowoltaiczna, – rozpoznanie możliwości pozyskiwania energii cieplnej z wód geotermalnych.
 • Wsparcie procesów inwestycyjnych w dziedzinie odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu raciborskiego. Utworzenie forum wymiany doświadczeń między samorządem a wiodącymi podmiotami gospodarczymi powiatu raciborskiego.
 • Wprowadzenie rozwiązań klastrowych w relacji z Przedsiębiorcami.
 • Rewitalizacja i ożywienie ulicy Długiej oraz wschodniej pierzei Rynku.
 • Troska o urbanistyczny i estetyczny ład przestrzenny, wprowadzenie wysokich standardów architektonicznych do przestrzeni publicznej w mieście i powiecie.
 • Nacisk na promocję rozwoju sektora innowacyjnych technologii.
 • Lepsze wykorzystanie potencjału Raciborszczyzny jako powiatu rolniczego przy użyciu bogactwa, jakim jest woda rzeki Odry (racjonalnie reglamentowana za pomocą zbiornika Racibórz).
 • Polityka inwestycyjna miasta ukierunkowana na priorytety: pozyskiwanie nowych mieszkańców, turystów i inwestorów (w miejsce polityki kupowania wyborców i urządzania igrzysk gwarantujących wygrywanie wyborów).

TURYSTYKA

Nadrzędnym celem aktywności w tej dziedzinie jest rozwój turystyki rozumianej jako sektor gospodarki i gałęzi eksportu produktu regionalnego oraz generator nowych, dobrych jakościowo miejsc pracy. Sensem inwestowania w rozwój turystyki ma być zyskowność tego biznesu, a nie zaspokajanie własnych ambicji!
 • Ścisła koordynacja działań promocyjnych prowadzonych obecnie niezależnie i bez porozumienia przez Starostwo Powiatowe Urząd Miasta Racibórz i pozostałe urzędy gmin powiatu raciborskiego.
 • Powołanie Raciborskiej Organizacji Turystycznej (działającej w oparciu o specjalistyczną ustawę o Polskiej Organizacji Turystycznej), która będzie organizacją łączącą jednostki sektora samorządowego z sektorem prywatnym i pozarządowym.
 • Zaangażowanie samorządu w przygotowanie kadr turystycznych niezbędnych do rozwinięcia turystyki przyjazdowe (głównie przewodników terenowych i organizatorów turystyki przyjazdowej, nastawionej na przyjmowanie turystów zagranicznych).
 • Aktywna inicjatywa samorządu w kreowaniu produktów turystycznych miasta, powiatu i regionu oraz pomoc przedsiębiorstwom gotowym podjąć się „rozkręcenia” raciborskiej turystyki przejazdowej.
 • Wykorzystanie kultury jako środka pozyskiwania turystów.
 • Przygotowanie przez samorząd „raciborskiej giełdy turystycznej” – kompendium wiedzy zarówno o atrakcjach ziemi raciborskiej, jak i rzetelnej informacji promującej przedsiębiorców działających w obszarze turystyki.
 • Wytyczenie i oznaczenie sentymentalnego szlaku turystycznego „Śladem przedwojennych zabytków Raciborza”.
 • Poprawa dostępności turystycznej Rezerwatu Łężczok poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury (parking dla samochodów i autokarów, wytyczenie i oznakowanie szlaku – ścieżki dydaktycznej , punkt informacyjny).
 • Stworzenie kompleksowej oferty turystycznej ziemi raciborskiej skierowanej do organizatorów turystyki grupowej i turystów indywidualnych.
 • Inwestycja w tematyczny park rozrywki (np. profesjonalny Gród Rycerski).
 • Zaangażowanie miasta w remont wieży kościoła WNMP, celem udostępnienia jej turystom (punkt widokowy).
 • Wsparcie finansowe i promocyjne imprez kulturalnych i rozrywkowych mających potencjał w ściąganiu do Raciborza turystów.
 • Umiejętne połączenie atrakcji turystycznych Raciborszczyzny i wytyczenie szlaków tematycznych oraz fizycznych: samochodowo – autokarowego, rowerowego, a także Szlaku Odry (kajaki + rowerem po wałach + wyznaczenie miejsc biwakowych i budowa publicznych wiat grilowych).
 • Inwestycje własne i wspieranie podmiotów prywatnych zaangażowanych w ożywienie Odry (np. poprzez stworzenie sekcji lub wyposażenie klubu kajakowego, wsparcie firm decydujących się na prowadzenie biznesu nad rzeką – plaże, basen na barce, gastronomia etc.).
 • Inwestycja w infrastrukturę mającą ożywić brzegi rzeki Odry na odcinku miejskim (ścieżki spacerowe, droga rowerowa, ławki, grille etc.).
 • Profesjonalne oznakowanie szlaków tematycznych, oznaczenie i opisanie atrakcji turystycznych.

KOMUNIKACJA

Działania w tej sferze zmierzają ku usprawnieniu komunikacji wewnętrznej i lepszemu skomunikowaniu Raciborza z innymi ośrodkami w terenie.
 • Przygotowanie i konsekwentne realizowanie wieloletniego planu remontów dróg, który będzie zintegrowany z planem remontów wodno-kanalizacyjnych i innej infrastruktury.
 • Przeprowadzenie gruntowej analizy rozwiązań komunikacyjnych w celu udrożnienia ciągów komunikacyjnych na terenie Raciborza.
 • Wprowadzenie przyjaznej publicznej komunikacji miejskiej i powiatowej.
 • Rozpoczęcie negocjacji ze spółkami kolejowymi w celu przywrócenia połączeń kolejowych z i do Raciborza (w tym połączenia z Bohuminem).
 • Budowa nowoczesnej, bezpiecznej i funkcjonalnej sieci dróg rowerowych (drogi asfaltowe zamiast brukowanych!!!).
 • Rozpoczęcie zdecydowanych działań w kierunku odbudowy mostu drogowego w Grzegorzowicach.
 • Działanie na rzecz pogłębienia rzeki Odry w celu umożliwienia pasażerskiego ruchu wodniackiego (statki, jachty, kajaki) na odcinku Racibórz – K-Koźle.
 • Budowa infrastruktury umożliwiającej przerzut kajaków przez zaporę czołową na tzw. „miejską Odrę” (w miejscu obecnej śluzy przy Rafako).

OCHRONA ŚRODOWISKA

Oczywistym celem działań w zakresie ochrony środowiska jest poprawa jakości życia mieszkańców Raciborza.
 • Rozwój i unowocześnienie systemu gospodarki odpadami na poziomie gminy i powiatu.
 • Rozszerzenie aktywności gminy w zakresie likwidacji niskiej emisji.
 • Dbałość o czystość i dostępność brzegów Odry i rewitalizacja nabrzeża w celu poprawy atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej śródmieścia.
 • Odejście od kosztownych procedur ISO 14001 na rzecz rzeczywistych instrumentów oraz działań proekologicznych.
 • Działania w zakresie popularyzacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii (próba uruchomienia komunalno – spółdzielczej farmy fotowoltaicznej).
 • Działania w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej.
 • Praktyczna edukacja w zakresie ochrony środowiska oraz zadań wynikających z pakietu klimatycznego – 3×20.
 • Systemowa walka z niską emisją – zachęta finansowa oferowana inwestorowi w momencie wymiany tradycyjnych kotłów na ekologiczne źródła ciepła.
 • Optymalizacja wykorzystania ciepła w relacji przemysł – miasto.
 • Obligatoryjne podłączenie kamienic śródmiejskich do ciepła systemowego i likwidacja nieefektywnych palenisk w centrum miasta.
 • Nienaruszalność raciborskich zasobów ekologicznych (starorzecze Odry).
 • Uporządkowanie i udostępnienie terenów Żwirowni na Ostrogu.

EDUKACJA

Działania na polu edukacji zmierzają do zapewnienia jak najlepszej bazy materialnej instytucji oświatowych oraz stworzenia nowoczesnej i praktycznej oferty edukacyjnej dla mieszkańców Raciborszczyzny.
 • Wspieranie merytoryczne placówek oświatowych miasta i powiatu w celu efektywnego wykorzystania środków zewnętrznych (EFS-POKL).
 • Ciągłe unowocześnianie szkolnej bazy sportowej i rekreacyjnej.
 • Rozwój szerokiej współpracy partnerskiej z PWSZ poprzez m.in.: – stypendia dla studentów PWSZ za działalność na rzecz miasta i wyniki w nauce, – remont stadionu PWSZ przy wsparciu miasta z nastawieniem na pozyskiwanie środków zewnętrznych (w zamian za późniejsze udostępnienie go mieszkańcom), – pomoc w organizacji międzynarodowych wymian studentów PWSZ, – zaangażowanie PWSZ w sprawy miasta, m.in. badania rynku pracy, przemian demograficznych, różnorodności kulturowej, nawyków konsumenckich i potrzeb mieszkańców, a także w wygląd i wizerunek miasta (architektura), – stworzenie oraz wdrożenie w instytucjach publicznych systemu praktyk dla studentów i absolwentów PWSZ, – podniesienie jakości edukacji poprzez wprowadzenie znowelizowanych standardów oświatowych, – granty dla studentów PWSZ, którzy założą w Raciborzu innowacyjną firmę.
 • Rozwój szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku lokalnego i regionalnego (współpraca z pracodawcami),
 • Przebudowa i wyposażenie pracowni w szkołach z dostosowaniem ich do standardów europejskich.
 • Kadencyjność sprawowania funkcji dyrektorów placówek (obligatoryjne przeprowadzanie konkursów po 5- letniej kadencji).
 • Wzbogacenie oferty edukacyjnej raciborskich gimnaziów i szkół średnich o praktyczną edukację finansową (warsztaty, seminaria, spotkania z przedsiębiorcami i managerami – ludźmi, którzy posiadają praktyczną wiedzę o biznesie i finansach).
 • Dalszy rozwój kształcenia ustawicznego umożliwiającego ciągłe podnoszenie kwalifikacji i ułatwiającego przekwalifikowanie się.
 • Powiązanie naborów na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe od ilości zgłoszeń oraz realne zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy.

PROBLEMATYKA SPOŁECZNA

Ogólnym celem aktywności jednostek samorządowych w zakresie problematyki społecznej jest wyrównanie szans na lepsze życie wszystkich mieszkańców miasta oraz wspieranie najsłabszych.
 • Przeprowadzenie (we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową)diagnozy społecznej jako podstawy do przyszłych działań dla dobra mieszkańców Ziemi Raciborskiej.
 • Stworzenie systemu wsparcia dla organizacji pozarządowych ( m.in. powołanie Rady Działalności Pożytku Publicznego, realizacja projektów w partnerstwie publiczno-społecznym , pożyczki i promesy na projekty finansowe ze środków zewnętrznych).
 • Wdrożenie systemu modernizacji i budowy tanich mieszkań dla osób , których nie stać na ich zakup (w oparciu o system Habitat for Humanity i pustostany MZB).
 • Nowoczesny plac zabaw dla dzieci w każdej dzielnicy.
 • Gruntowna rewitalizacja Ogrodu Jordanowskiego.
 • Skoordynowanie i rzeczywiste wdrożenie gminnych programów pomocy osobom niepełnosprawnym – monitoring ich realizacji.
 • Stworzenie systemu współpracy pomiędzy gminami w celu efektywniejszej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
 • Opracowanie spójnego systemu pozainstytucjonalnej pomocy osobom samotnym, starszym i schorowanym, świadczonej w miejscu zamieszkania oraz wspieranie podmiotów realizując ww. zadania (organizacje pozarządowe, wolontariat).
 • Stworzenie systemowych podstaw do rozwoju i aktywizacji III sektora (we współpracy z Radą Seniorów).
 • Tworzenie świetlic społecznych na terenie miasta i gmin powiatu raciborskiego.

KULTURA

Celem działań na polu kultury jest lepsze niż dotychczas wykorzystanie kulturotwórczego potencjału personalnego, bazowego i programowego Ziemi Raciborskiej, a także wykorzystanie sfery kultury do stymulowania rozwoju gospodarczego miasta.
 • Skoordynowanie działań kulturalnych z działaniami promocyjnymi miasta i powiatu – wykorzystanie kultury jako gospodarczego narzędzia rozwoju turystyki przyjazdowej.
 • Zmiana modelu wydawania środków na działania kulturalne – odejście od organizacji imprez rozrywkowych skierowanych wyłącznie do mieszkańców na rzecz takich, które będą przyciągały do Raciborza także turystów (festiwale wielodniowe, imprezy ogólnopolskie, ogólnopolskie i międzynarodowe zloty i spotkania grup artystycznych, hobbystycznych etc.).
 • Wykorzystanie Dni Raciborza do prowadzenia regularnych akcji charytatywnych.
 • Stworzenie i zastosowanie strategii rozwoju kultury w Raciborzu.
 • Uwolnienie instytucji kultury od wpływu lokalnych polityków.
 • Zmiana modelu zarządzania Raciborskim Centrum Kultury: – Dom Kultury Strzecha jako Centrum Animacji Kulturalnej – otwarte dla amatorów, organizacji pozarządowych, zespołów muzycznych, niezależnych animatorów i grup nieformalnych, – Raciborski Dom Kultury miejscem organizacji dużych imprez rozrywkowych.
 • Realizacja kilku wieloletnich projektów kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.
 • Wsparcie dla wydarzeń inicjowanych oddolnie, realizujących założenia strategii rozwoju kultury oraz promocji miasta.
 • Utworzenie stypendium artystycznego dla twórców i animatorów kultury.
 • Ścisła koordynacja czasowa i merytoryczna oraz wspólna promocja działań kulturalnych prowadzonych przez instytucje, stowarzyszenia, grupy nieformalne i podmioty prywatne.
 • Stworzenie spójnego systemu informacji kulturalnej dla mieszkańców i turystów.

SPORT I REKREACJA

Celem działań w tej sferze jest podniesienie standardów oferty rekreacyjnej miasta dla jego mieszkańców sprzyjające poprawie ogólnego stanu zdrowia społeczeństwa lokalnego.
 • Stworzenie jasnego SYSTEMU finansowania sportu amatorskiego.
 • Zadaszenie lodowiska miejskiego i skate parku.
 • Reorganizacja OSiR – udostępnienie infrasruktury dla ogółu mieszkańców.
 • Wypracowanie koncepcji zagospodarowanie terenów / akwenów Ostróg.
 • Zwiększenie atrakcyjności Arboretum Bramy Morawskiej poprzez rewitalizację ścieżki zdrowia i budowę nowoczesnego placu zabaw.
 • Nowoczesna siłownia na wolnym powietrzu dla dorosłych w każdej dzielnicy.
 • Rozwój H2Ostróg (m.in. zewnętrzny basenik do morsowania, atrakcje dla najmłodszych).
 • Wypracowanie koncepcji rekreacyjnej i edukacyjnej dla Lasu Widok, uporządkowanie sprawy rudery po hotelu.

»

No comments yet.

Leave a comment [+]

Decydując się na korzystanie ze strony www.nam-raciborz.pl w jakiejkolwiek sposób (publikowanie opinii, komentarzy, zdjęć oraz innych materiałów) godzą się Państwo z poniższym regulaminem:

 • Zabronione jest publikowanie treści wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do przemocy, nacjonalizmu, propagujących faszyzm i inne zabronione ideologie.
 • Zabronione jest publikowanie treści noszących znamiona agitacji politycznej bądź komercyjnej reklamy.
 • Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazywania wszelkich materiałów tekstowych i graficznych zawierających wyżej wymienione elementy. Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazania materiałów tekstowych i graficznych bez podania przyczyny.
 • Każdy komentarz, który łamie regulamin, mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania materiałów tekstowych i graficznych nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
 • Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Każdą wypowiedź, która narusza prawa osób trzecich mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania wypowiedzi nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
 • RSS Nasze Miasto dokłada wszelkich starań, by nie naruszyć praw autorskich majątkowych bądź osobistych innych osób. W razie gdyby naruszenia takie pojawiły się na stronie www.nam-raciborz.pl, w treści publikowanych materiałów bądź zdjęć, albo też zostały zawarte w komentarzach czytelników, prosimy o natychmiastowe powiadomienie poprzez e-mail: kontakt@nam-raciborz.pl