RSS Nasze Miasto Racibórz

Przedsiębiorczy samorząd

Felietony

Program rozwoju Raciborza i Ziemi Raciborskiej

program

Szanowni Wyborcy!

Przedstawiamy Państwu ofertę programową Raciborskiego Stowarzyszenia Samorządowego NASZE MIASTO, z którą do wyborów samorządowych idą nasi kandydaci w Gminie Racibórz i w Powiecie Raciborskim. Nasza propozycja jest OFERTĄ KOMPLEKSOWĄ, bowiem zawiera propozycję działań bieżących, ale też rozwiązań strategicznych dla miasta i regionu, które zaowocują w dalszym planie czasowym.
Jak wynika z Ustawy o samorządzie terytorialnym na radnych spoczywa obowiązek „zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty”. My zamierzamy realizować te cele, odchodząc od myślenia kadencyjnego, które każe stosować kosztowną politykę „igrzysk” oraz remontować chodniki trzy tygodnie przed wyborami.

Należy wreszcie przedstawić społeczeństwu Raciborszczyzny jasne długofalowe cele, których wspólna realizacja przywróci naszej Małej Ojczyźnie dobrobyt i znaczenie. W ostatnich kadencjach Racibórz – ośrodek o unikalnym transgranicznym położeniu – stał się peryferyjnym miasteczkiem, skąd uciekają ludzie i odpływa kapitał. Wskutek polityki kadrowej i przetargowej Urzędu Miejskiego oraz braku myślenia koncepcyjnego nasze miasto stało się enklawą kilku firm, którą nawet pociągi omijają.

Dzięki postulowanym poniżej przez RSS NASZE MIASTO niezbędnym decyzjom strategicznym uda się w przeciągu najbliższego 10-lecia wyrwać Racibórz z marazmu, który jest tak duży jak zadowolenie z siebie dotychczas rządzących.

Jest jeden warunek: trzeba zacząć teraz! Przy użyciu nowych, twórczych sił Raciborzan.
Nie zwlekajmy, już czas!

Robert Myśliwy
kandydat RSS NASZE MIASTO
na Prezydenta Raciborza

POLITYKA

Przewodnią myślą działań w sferze politycznej jest zwiększenie udziału obywateli we władzy, zbudowanie zaufania dla instytucji publicznych i wprowadzenie przejrzystych procedur funkcjonowania samorządu lokalnego.

 1. Zdecydowane STOP układom, kumoterstwu i nepotyzmowi!
 2. Zastosowanie kryterium kwalifikacji i kompetencji przy doborze kadr samorządowych.
 3. Szukanie porozumienia ponad podziałami przy rozwiązywaniu kluczowych problemów miasta i regionu.
 4. Wzmocnienie funkcji powiatu jako związku współpracujących ze sobą gmin.
 5. Podniesienie jakości sprawowania władzy (m.in. konsultacje społeczne, przejrzystość działania, proste i zrozumiałe procedury).
 6. Potwierdzenie tożsamości dzielnic poprzez przygotowanie propozycji powołania rad dzielnicowych.
 7. Ożywienie działalności Młodzieżowej Rady Miasta – lokalnej szkoły demokracji i samorządności.
 8. Podkreślenie zasady przejrzystości sprawowania władzy poprzez wprowadzenie (i publikowanie) imiennych głosowań podczas posiedzeń Rady Miasta i Rady Powiatu.
 9. Zmiana sposobu konstruowania budżetu miasta (budżet partycypacyjny).

GOSPODARKA

Celem działań w sferze gospodarczej jest doprowadzenie do powstania w Raciborzu dobrych jakościowo miejsc pracy w wyniku zacieśnienia współpracy pomiędzy samorządem i raciborską sferą gospodarczą.

 1. Inwestycje w mieście:
  a) specjalna strefa ekonomiczna,
  b) miejska oferta terenów inwestycyjnych,
  c) dobry klimat dla rozwoju przedsiębiorczości – konkurencyjny w stosunku do gmin    ościennych; przedsiębiorca jest partnerem, a nie petentem miasta,
  d) stworzenie warunków do realizacji zadań gminnych w formule partnerstwa publiczno – prywatnego,
  e) wprowadzenie wyraźnych ulg i zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.
 2. Transgraniczność szansą rozwoju gospodarczego i społecznego:
  a) pogłębienie współpracy gospodarczej, wymiany handlowej i kulturalnej z Czechami
  b) lepsze skomunikowanie Raciborza z czeskim systemem dróg i autostrad,
  c) poprawa komunikacji autobusowej oraz kolejowej z Opawą, Bohuminem i Ostrawą.
 3. Wsparcie procesów inwestycyjnych w dziedzinie odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu raciborskiego.
 4. Zwiększanie efektywności energetycznej gminy.
 5. Utworzenie Rady Gospodarczej jako forum wymiany doświadczeń między samorządem a wiodącymi podmiotami gospodarczymi powiatu raciborskiego.
 6. Podjęcie działań w kierunku realizacji strategicznych przedsięwzięć dla Raciborza:
  a) obwodnica Raciborza w ramach drogi szybkiego ruchu Pszczyna – Racibórz – Opole,
  b) wielofunkcyjny mokry zbiornik Racibórz Dolny,
  c) Kanał Odra – Łaba – Dunaj,
 7. Rewitalizacja wschodniej pierzei Rynku.
 8. Troska o urbanistyczny i estetyczny ład przestrzenny, wprowadzenie wysokich standardów architektonicznych do przestrzeni publicznej w mieście i powiecie.

TURYSTYKA

Nadrzędnym celem aktywności w tej dziedzinie jest rozwój turystyki rozumianej jako gałąź gospodarki i sektor eksportu produktu regionalnego oraz generator nowych, dobrych jakościowo miejsc pracy (nie jako uzupełnienie oferty skierowanej głównie do mieszkańców).

 1. Ścisła koordynacja działań promocyjnych prowadzonych obecnie niezależnie i bez porozumienia przez Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta Racibórz i pozostałe urzędy gmin powiatu raciborskiego.
 2. Powołanie Raciborskiej Organizacji Turystycznej (działającej w oparciu o specjalistyczną ustawę o Polskiej Organizacji Turystycznej), która będzie organizacją łączącą jednostki sektora samorządowego z sektorem prywatnym i pozarządowym.
 3. Zaangażowanie samorządu w przygotowanie kadr turystycznych niezbędnych do rozwinięcia turystyki przyjazdowej (głównie przewodników terenowych i organizatorów turystyki przyjazdowej, nastawionej na przyjmowanie turystów zagranicznych).
 4. Aktywna inicjatywa samorządu w kreowaniu produktów turystycznych miasta i oraz pomoc przedsiębiorstwom gotowym podjąć się „rozkręcenia” raciborskiej turystyki przyjazdowej.
 5. Wykorzystanie kultury jako środka pozyskiwania turystów.
 6. Przygotowanie przez samorząd „raciborskiej giełdy turystycznej” – kompendium wiedzy zarówno o atrakcjach ziemi raciborskiej, jak i rzetelnej informacji promującej przedsiębiorców działających w obszarze turystyki.
 7. Wytyczenie i oznaczenie sentymentalnego szlaku turystycznego „Śladem przedwojennych zabytków Raciborza”.
 8. Poprawa dostępności turystycznej Rezerwatu Łężczok poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury (parking dla samochodów i autokarów, wytyczenie i oznakowanie szlaku – ścieżki dydaktycznej, punkt informacyjny).
 9. Stworzenie kompleksowej oferty turystycznej ziemi raciborskiej skierowanej do organizatorów turystyki grupowej i turystów indywidualnych.

KOMUNIKACJA

Działania w tej sferze zmierzają ku usprawnieniu komunikacji wewnętrznej i lepszemu skomunikowaniu Raciborza z innymi ośrodkami w regionie.

 1. Przygotowanie i konsekwentne realizowanie wieloletniego planu remontów dróg, który będzie zintegrowany z planem remontów wodno-kanalizacyjnych i innej infrastruktury.
 2. Przeprowadzenie gruntownej analizy rozwiązań komunikacyjnych w celu udrożnienia ciągów komunikacyjnych na terenie Raciborza.
 3. Wprowadzenie przyjaznej publicznej komunikacji miejskiej i powiatowej.
 4. Rozpoczęcie negocjacji ze spółkami kolejowymi w celu przywrócenia połączeń dla miasta Racibórz.
 5. Budowa nowoczesnej, bezpiecznej i funkcjonalnej sieci dróg rowerowych.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Oczywistym celem działań w zakresie ochrony środowiska jest poprawa jakości życia mieszkańców Raciborza i powiatu raciborskiego.

 1. Rozwój i unowocześnienie systemu gospodarki odpadami na poziomie gminy i powiatu.
 2. Rozszerzenie aktywności gminy w zakresie likwidacji niskiej emisji.
 3. Poprawa czystości Odry i rewitalizacja nabrzeża w celu poprawy atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej śródmieścia.
 4. Odejście od kosztownych procedur ISO 14001 na rzecz rzeczywistych instrumentów oraz działań proekologicznych.

EDUKACJA

Działania na polu edukacji zmierzają do zapewnienia jak najlepszej bazy materialnej instytucji oświatowych oraz stworzenia nowoczesnej oferty edukacyjnej dla mieszkańców miasta i powiatu oraz osób przyjezdnych.

 1. Wsparcie placówek oświatowych miasta i powiatu w celu efektywnego wykorzystania środków zewnętrznych (EFS- POKL).
 2. Unowocześnienie szkolnej bazy dydaktycznej, sportowej i rekreacyjnej.
 3. Podjęcie szerokiej współpracy partnerskiej z PWSZ poprzez m.in.:
  - stypendia dla studentów PWSZ za działalność na rzecz miasta i wyniki w nauce,
  - remont stadionu PWSZ przy wsparciu miasta z nastawieniem na pozyskiwanie środków zewnętrznych,
  - budowa nowego akademika PWSZ w standardzie europejskim ze wsparciem miasta,
  - międzynarodowe wymiany studentów PWSZ,
  - zaangażowanie PWSZ w sprawy miasta, m.in. badania rynku pracy, przemian demograficznych, różnorodności kulturowej, nawyków konsumenckich i potrzeb mieszkańców,
  - współtworzenie oraz wdrożenie w instytucjach publicznych systemu praktyk dla studentów i absolwentów PWSZ.

PROBLEMATYKA SPOŁECZNA

Ogólnym celem aktywności jednostek samorządowych w zakresie problematyki społecznej jest wyrównywanie szans na lepsze życie wszystkich mieszkańców miasta oraz wspieranie najsłabszych.

 1. Przeprowadzenie we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową diagnozy społecznej jako podstawy do przyszłych działań dla dobra mieszkańców Ziemi Raciborskiej.
 2. Stworzenie systemu wsparcia dla organizacji pozarządowych (m.in. powołanie Rady Działalności Pożytku Publicznego, realizacja projektów w partnerstwie publiczno – społecznym, pożyczki i promesy na projekty finansowane ze środków zewnętrznych).
 3. Wdrożenie systemu modernizacji i budowy tanich mieszkań dla osób, których nie stać na ich zakup (w oparciu o system Habitat for Humanity i pustostany MZB).
 4. Nowoczesny plac zabaw dla dzieci w każdej dzielnicy.
 5. Gruntowna rewitalizacja Parku Jordanowskiego.
 6. Skoordynowanie i rzeczywiste wdrożenie gminnych programów pomocy osobom niepełnosprawnym – monitoring ich realizacji.
 7. Stworzenie systemu współpracy pomiędzy gminami w celu efektywniejszej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
 8. Opracowanie spójnego sytemu pozainstytucjonalnej pomocy osobom samotnym, starszym i schorowanym, świadczonej w miejscu zamieszkania oraz wspieranie podmiotów realizujących  ww. zadania (organizacje pozarządowe, wolontariat)

KULTURA

Celem działań na polu kultury jest lepsze niż dotychczas wykorzystanie kulturotwórczego potencjału personalnego, bazowego i programowego Ziemi Raciborskiej, a także wykorzystanie sfery kultury do stymulowania rozwoju gospodarczego miasta.

 1. Skoordynowanie działań kulturalnych z działaniami promocyjnymi miasta i powiatu - wykorzystanie kultury jako narzędzia rozwoju turystyki przyjazdowej.
 2. Zmiana modelu wydawania środków na działania kulturalne – odejście od organizacji imprez rozrywkowych skierowanych wyłącznie do mieszkańców na rzecz takich, które będą przyciągały do Raciborza także turystów (festiwale wielodniowe, imprezy ogólnopolskie, ogólnopolskie i międzynarodowe zloty i spotkania grup artystycznych, hobbystycznych etc.).
 3. Wykorzystanie Dni Raciborza do prowadzenia regularnych akcji charytatywnych.
 4. Stworzenie i zastosowanie strategii rozwoju kultury w Raciborzu.
 5. Uwolnienie instytucji kultury od wpływu lokalnych polityków.
 6. Zmiana modelu zarządzania Raciborskim Centrum Kultury:
  - Dom Kultury Strzecha centrum animacji kulturalnej otwartym dla amatorów, organizacji pozarządowych, zespołów muzycznych, niezależnych animatorów i grup nieformalnych,
  - Raciborski Dom Kultury miejscem organizacji dużych imprez rozrywkowych,
 7. Realizacja kilku wieloletnich projektów kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.
 8. Wsparcie dla wydarzeń inicjowanych oddolnie, realizujących założenia strategii rozwoju kultury oraz promocji miasta.
 9. Utworzenie stypendium artystycznego dla twórców i animatorów kultury.
 10. Ścisła koordynacja czasowa i merytoryczna działań kulturalnych prowadzonych przez instytucje, stowarzyszenia, grupy nieformalne i podmioty prywatne.
 11. Stworzenie spójnego systemu informacji kulturalnej dla mieszkańców i turystów.

SPORT I REKREACJA

Celem działań w tej sferze jest podniesienie standardów oferty rekreacyjnej miasta dla jego mieszkańców sprzyjające poprawie ogólnego stanu zdrowia społeczeństwa lokalnego.

 1. Stworzenie jasnego SYSTEMU finansowania sportu amatorskiego.
 2. Zadaszenie lodowiska miejskiego i skateparku.
 3. Reorganizacja OSiR – otwarcie instytucji dla ogółu mieszkańców.
 4. Powrót do idei budowy ośrodka rekreacyjnego na Ostrogu.
 5. Podjęcie działań na rzecz budowy kompleksu basenowego z krytym i otwartym kąpieliskiem.
 6. Zwiększenie atrakcyjności Arboretum Bramy Morawskiej poprzez rewitalizację ścieżki zdrowia i budowę nowoczesnego placu zabaw.

komentarzy 28

»

 1. Kilka opcji nierealnych, kilka całkiem ciekawych, parę „dla ludu” … będzie Was z czego rozliczać… nawet jako opozycję…

  autor: nigol — 4 listopada 2010 - 09:02

 2. Budżet miasta musiałby potroić przychody, aby zrealizowac wszystko co jest zapisane w tym programie, a dużą część tych pieniędzy pochłonęłyby pensje armii nowych, kompetentnych urzędników, bo tych obecnie zatrudnionych jest za mało i z kompetencjami, takoż z myśleniem innowacyjnym bywa różnie

  autor: pepewróć — 4 listopada 2010 - 13:08

 3. ha…ha..ha…koncert życzeń…gdybyście rzeczywiście wygrali…w co wątpię….za 4 lata……można było by was rozliczać podobnie z obietnic jak lenk………
  To jeszcze jeden dowód, że nie warto na was głosować……

  autor: kaztym5@tlen.pl — 4 listopada 2010 - 13:26

 4. W takim razie proszę konkretnie napisać co jest nierealne, co spowoduje potrojenie wydatków budżetu i dlaczego to jest koncert życzeń? Wtedy będziemy mogli sensownie odpowiedzieć, bo na bezsensowne i bezpodstawne zarzuty nie podparte żadnymi argumentami nijak odpowiadać się nie da.

  autor: Piotr Dominiak — 4 listopada 2010 - 13:58

 5. jak wyremontujecie stadion PWSZ? z jakiego programu pozyskacie pieniądze?

  autor: kiki — 4 listopada 2010 - 15:37

 6. jak zostanie z finansowana budowa akademika? jak duzego? gdzie? jaki jest koszt takiegoż budynku?

  autor: kiki — 4 listopada 2010 - 15:39

 7. a co z Aquaparkiem? jak z finansować Aquapark? Pl. Długosza? Gdzie strefa ekonomiczna(lokalizacja)?

  autor: kiki — 4 listopada 2010 - 15:39

 8. Panie P.D. Jak rozumiem odp nie będzie?

  autor: kiki — 5 listopada 2010 - 13:33

 9. @kiki Widzę, że teraz myślą dniami nad odpowiedziami. Skoro mają program gotowy, to przecież od razu by Ci odpowiedzieli. Żałosne. Swoją drogą ciekawe czemu ten Mysliwy przez całą kadencję taki cichutki i mało aktywny był na sesjach. A teraz nagle takie wielkie halo jaki to świetny kandydat.

  Ten portal racek.pl też jest „rewelacyjny” na chybcika przed wyborami sklecony. Ostatni news ze sportu ma datę 18.10.2010. Czyli wnioskuję, że od tego czasu w regionie się w tej dziedzinie nic nie działo ważnego. Ale za to z innych dziedzin bardzo ważne newsu typu show z wręczaniem biletów prezydentowi. Portalik na szybko sklecony, byle jak, byle by było.

  Jeszcze proponuję zwrócić uwagę, że Myśliwy obiecywał program przed jesienią, a zobaczmy na datę jego poblikacji. Nie ma to jak WIARYGODNOŚĆ I SŁOWNOŚĆ!

  autor: twister — 5 listopada 2010 - 21:36

 10. @twister – serdecznie dziękujemy za wyrażenie opinii na temat naszego portalu, co prawda jesteśmy raczkującym i dopiero uruchomionym serwisem, niemniej jednak każda krytyka jest dla nas cenna, pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy do odwiedzania nas w przyszłości, redakcja racek.pl

  autor: redakcja racek.pl — 5 listopada 2010 - 21:58

 11. patrzyłem na ten racek, żenada, chyba się wzorują na wiadomościach z czasów PRL-u, tyle że sekretarz został ustrzelony przez myśliwego, który przejął jego rolę; najwyrażniej jest sporo dupolizaczy liczących na stanowiska w przypadku wygranej

  autor: maciek — 6 listopada 2010 - 00:58

 12. Mnie też ciekawi odpowiedź na pytanie zadane przez kiki… Gość spunktował program na starcie, odpowiedzi nie ma. Co powiedziałby Robert gdyby M.Lenk zapytał go o to na debacie. Jako sympatyk NAM’u od tego czy program jest wiarygodny uzależniam czy oddam na was głos.

  autor: krzychu — 7 listopada 2010 - 14:25

 13. @krzychu Jeżeli program jest wiarygodny, to odpowiadasz natychmiast. Jeżeli chcesz pokazać, że na wyborcy ci zależey odpowiadasz natychmiast. Jeżeli chcesz pokazać, że strona www nie jest tylko na pokaz, odpowiadasz natychmiast. Jeżeli nie jesteś zadufany w sobie i traktujesz innych równo, odpowiadasz natychmiast. Jeżelii chociaż raz pada na powyższe pytania odpowiedź NIE, to znaczy, że liczy się tylko władza sama w sobie i jej chęć posiadania, a nie żaden program czy kontakt z wyborcą.

  autor: marco — 9 listopada 2010 - 09:02

 14. @kiki W komentarzach na portalu Nowin Myśliwy napisał, że jest do dyspozycji. Na Twoje pytania nie odpowiada od tylu dni, a tam pisze, iż jest do dyspozycji. Jakże dwa różne oblicza.

  autor: marco — 9 listopada 2010 - 11:35

 15. #

  jak wyremontujecie stadion PWSZ? z jakiego programu pozyskacie pieniądze?

  autor: kiki — 4 listopada 2010 – 15:37
  #

  jak zostanie z finansowana budowa akademika? jak duzego? gdzie? jaki jest koszt takiegoż budynku?

  autor: kiki — 4 listopada 2010 – 15:39
  #

  a co z Aquaparkiem? jak z finansować Aquapark? Pl. Długosza? Gdzie strefa ekonomiczna(lokalizacja)?

  autor: kiki — 9 listopada 2010 - 12:31

 16. chętnie zaspamuję wam jeszcze pare razy komentarze, do skutku, a uparty to ja jestem;) oczekuję cywilnej odwagi i odpowiedzi na powyższe pytania!

  autor: kiki. — 9 listopada 2010 - 19:41

 17. Pod artykułem RSS Nasze Miasto R. Myśliwy dał taki oto komentarz: „Wybaczcie Panowie, ale dla mnie ważny jest przede wszystkim kontakt z żywym Człowiekiem i nie mam zamiaru przesiedzieć kampanii wyborczej przed komputerem odpowiadając w sieci na zaczepki anonimowych internautów.”

  Wnioskuję, że z tego powodu pytania Kikiego pozostają bez odpowiedzi. Ale w takim razie dlaczego P. Dominiak napisał: „W takim razie proszę konkretnie napisać co jest nierealne, co spowoduje potrojenie wydatków budżetu i dlaczego to jest koncert życzeń? Wtedy będziemy mogli sensownie odpowiedzieć”

  Przecież Kiki zadał konkretne pytania, ale nam ma go głęboko w d….. ignorując tyle dni. Albo najzwyczajniej nie znają odpowiedzi na te pytania i cicho siedzą.

  Przy okazji z innej beczki, osoba która zajmuje się administrowaniem tej strony też się nie popisała:) Do dziś się nie kapowała, że zmieniliśmy czas i godziny komentarzy są jeszcze w czasie letnim! Kolejny element pokazujący jak dobrze działają organizacyjnie:) No chyba, że to początkujący informatyk, to można jeszcze wybaczyć.

  autor: anka — 9 listopada 2010 - 22:48

 18. Firma Tobet w ciągu dzisiejszego dnia zmieniła kurs na Myśliwego z 2.4 na 2.7, i tak trzymać, widzą, że szanse spadają:) A to tylko jeden dzień i jaka spora zmiana na gorsze!

  autor: anka — 9 listopada 2010 - 22:51

 19. Piotr Dominiak napisał: „zwyczajnie zapomniałem o wpisanym tutaj przeze mnie poście”. Niech sobie każdy odpowie czy kandydat, który najpierw wyborców prosi o kontakt, a potem o nich zapomina jest oodpowiedzialny i fair? Jaką mają pewność, że ten kandydat o nich nie zapomni w przypadku wygranej skoro zapomniał teraz?

  „zwyczajnie zapomniałem o wpisanym tutaj przeze mnie poście” posty te były czytane przez pana Myśliwego, Wieczorka i osobę o nicku DW z NaM-u. Czy oni nie mogli tego panu Dominiakowi przekazać wcześniej? Czy tak ma wyglądać współpraca podczas rządzenia?

  „Nie oczekujcie, że napiszę, na jakich zasadach dokładnie będzie się to odbywać, ile pieniędzy wyłoży miasto, ile uczelnia i ile uda się pozyskać z zewnątrz i ile będzie kosztował taki budynek” Czy nie w NaM-ie osoby znającej tą tematykę, która jest w stanie dokonać wstępnych obliczeń? W przypadku gdy nie znamy kosztów czy możemy wiarygodnie coś obiecać? Może wasz program jest nierealny, bo koszt znacznie przewyższa możliwości pozyskania funduszy?

  Aquapark „A skąd pieniądze? Z budżetu gminy” Jeżeli nie wiadomo ile będzie kosztował akademik, boisko, aquapark i pewno inne inwestycje również, to nie zakładajmy z jakich funduszy to sfinansujemy. Żeby o czymkolwiek zacząć myśleć, to są potrzebne realne wyliczenia. Dobre i wiarygodne ugrupowanie powinno mieć w swoich szeregach specjalistów, którzy przedstawią wyliczenia. Też mógłbym stworzyć jakiś program wyborczy, napisać, że inwestycję XYZ sfinansuje się z budżetu gminy, a jak nie, to postara się o dofinansowanie. Ale należy wiedzieć przedstawiając program o jakich sumach jest mowa.

  autor: adam — 14 listopada 2010 - 19:21

 20. Z waszego programu: „Podniesienie jakości sprawowania władzy” Początek listopada pokazał jaka to jakość:)

  autor: adam — 14 listopada 2010 - 19:30

 21. Do tematu strefy ekonomicznej lub gospodarczej jak kto woli…
  Podstawowym warunkiem powodzenia takiego przedsięwzięcia jest determinacja oraz wykreowanie terenów inwestycyjnych. W tym celu należy przeprowadzić dogłębną analizę zasobów oraz możliwości z tego wynikających. Jeśli pojawią się takie możliwości należy dokonać operacji scalania w drodze wymiany bądź wykupu( możliwości takie istnieją chociażby w obrębie Płoni). Jeśli zaistnieje taka potrzeba to należy wprowadzić zmiany do Studium a następnie Planu zagospodarowania przestrzennego. Kolejnym krokiem jest podniesienie walorów, wartości inwestycyjnej tych terenów np. poprzez ich uzbrojenie. Równolegle trzeba zweryfikować prawo lokalne w kierunku uatrakcyjnienia dla rozwijających się przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów. Chodzi tu o przyjazny aparat administracyjny, ulgi dla tworzących miejsca pracy bądź okresowe zwolnienia podatkowe dla np. nowych budowli,pokazać fachową silę na lokalnym rynku pracy ( dostosowanie profilu szkolnictwa zawodowego i PWSZ do potrzeb rynku pracy ) itp itd. Lista potencjalnych instrumentów jest długa… reasumując; aby skutecznie ściągnąć inwestorów i nie ” wypuścić ” chcących się rozwijać przedsiębiorców trzeba najpierw zainwestować zarówno materialnie jak i organizacyjnie a przede wszystkim zmienić pewną mentalność, że nic praktycznie nie można zmienić. Trzeba potencjalnym inwestorom przygotować ofertę, która będzie konkurencyjna a najlepiej lepsza niż gdzie indziej. Trzeba ich przekonać, że to właśnie tutaj warto zainwestować. OT CAŁA FILOZOFIA W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE…

  autor: Piotr Ćwik — 15 listopada 2010 - 13:39

 22. Podoba mi się pomysł pobudzenia do aktywności potencjału tkwiącego w społecznościach dzielnicowych. Wogóle czuć nowe spojrzenie na raciborską rzeczywistość, trochę na wyrost ale taki jest charakter planów perspektywicznych, choć to co tu zaprezentowano, na pewno nim nie jest. Ktoś tu już poruszył problem bilansu kosztów – istotna sprawa warunkująca realizację zamierzeń nowej władzy. Czy, aby wszyscy wyłonieni do sprawowania funkcji przewodnich na swoim kierunku, mają swoją wizję realizacji zamierzeń nowej władzy? Problem doboru menedżerów prezydenta, starosty to osobisty wybór tych prominentów- aby byli to ludzie naprawdę kompetentni ( nie tylko kolesie!). Nepotyzm minionej władzy rozbudował liczbę etatów w urzędach do granic absurdu – tu jest konieczna wymiana kierowników i dyrektorów (wszystkich) wydziałów Urzędu, łącznie z „posłańcami w szkołach itp” różnego gatunku. Miasto i powiat są zadłużone po „uszy” – trzeba szukać sposobów do obniżenia wydatków, które na dzień dzisiejszy, nie dają dochodu (i tego niewymiernego) – myślę tu o rezygnacji ambicjonalnych po byłych rządzących w związku z PWSZ w Raciborzu. Filie Wyższych znanych uczelni, finansowane z budżetu Państwa – mogą być wystarczającym powodem do dumy i ambicji na miarę możliwości obecnego Raciborza. Kanał Odra – Dunaj buduje się już od 1925 roku (pierwsze plany)- pozostawmy ten „monument” w gestii UE, dla współczesnych – na już, konieczne jest zapewnienia bezpieczeństwa obywateli w związku z wylewami Odry – Obwałowanie zbiornika retencyjnego ze znacznym – rozsądnym nadmiarem z myślą o perspektywicznym wykorzystaniu dla celów rekreacyjnych i turystycznych miasta (również „Kanału”). Obwodnica miasta była już dawno planowana, moim zdaniem dobry był to projekt rozwiązania tego ważnego, dla miasta problemu- wrócić do istniejących projektów , już opracowanych – po odpowiedniej aktualizacji z uwzględnieniem nowszej technologii, możliwy do szybkiej realizacji. Resztę proponowanych do realizacji zadań programowych nie powinno stanowić dla młodych – otwartych umysłów kandydatów NAM, czego wszystkim serdecznie życzę i jednocześnie mam nadzieję, że tym razem się nie zawiodę idąc do wyborów z moim poparciem dla ambitnych młodych samorządowców z NAM o KOR.

  Powodzenia

  autor: racibor — 16 listopada 2010 - 14:05

 23. Dość często wyrażałem swój pogląd (pod różnymi Nick-ami} aby unikać korzystania z doświadczeń Radnych ze znacznym stażem a co na dowód Nick wyżej – odsyłam do „programu” kandydata z ramienia NAM p. Ćwika: Zapytam jaka jest różnica między założeniami do projektu a STUDIUM??? Co znaczy „zweryfikować prawo lokalne w kierunku uatrakcyjnienia dla rozwijających się przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów. Chodzi tu o przyjazny aparat administracyjny,(…)”; „dostosowanie profilu szkolnictwa zawodowego i PWSZ do potrzeb rynku pracy ) itp itd”; „Lista potencjalnych instrumentów jest długa…” Panie Radny, czy nie można wyrażać się po ludzku? jako doświadczony Radny nie powinien pan przemycać sposobu sprawowania rządów z uprzednich doświadczeń minionych kadencji. Myślę, że będzie pan potrzebny młodym, nowym niedoświadczonym społecznikom, ale na miłość Boską, nie w tym starym duchu i nie z nowym „Studium”, przed czym pan sam ostrzega!!!. Trochę pokory i otwarcia na nowe spojrzenie ludzi młodych. Tak na marginesie zapytam, jaka jest różnica między ślusarzem po zawodówce (lub Liceum zawodowym) a ślusarzem po PWSZ??? Nie rzadko zdarza się, że „ślusarz” po Liceum zawodowym kończy PWSZ i jest takim jakim był, tylko z dyplomem PWSZ??? Kogo zatem uczą Technika i Zawodówki po Gimnazjum??? Inne zawody (fryzjer, masażysta itp) uczy Technikum i Zawodówka wielo-zawodowe przy ul Wileńskiej. Są inny Centra sposobienia do zawodu w Raciborzu. Czy nie czuje pan „blefu” z PWSZ???
  Z poważaniem

  autor: racibor — 16 listopada 2010 - 15:10

 24. @racibor „ale osobiście widzę zagrożenia dla tych młodych zapalonych społeczników, gdy zobaczą na własne oczy stan finansowy Gminy i Powiatu”

  W pełni się zgadzam. Program zakłada wiele rzeczy, które są bardzo potrzebne i przydatne miastu. Kilka dni temu napisałem w poście, że NaM zbudował swój program bez wyliczeń. Przecież żeby najpierw obiecać potrzebne jest chociaż wstępne wyliczenie ile co będzie kosztowało, jaki jest budżet i ewentualnie ile środków jest miasto w stanie pozyskać z zewnątrz. Niestety do dziś nikt nie raczył na to z NaM-u odpowiedzieć. Czyli w zasadzie uważam ten program za fikcję, też mógłbym usiąść i napisać co zrealizuję. Ale bez tych wstępnych wyliczeń taki program jest bezwartościowy.

  14 listopada zadałem właśnie tu na forum konkretne pytania dot. programu, ale już się przyzwyczaiłem, że pan Dominiak i reszta ignorują takie sprawy.

  autor: adam — 17 listopada 2010 - 21:39

 25. Bukmacherzy z Tobetu chyba znowu się przyjrzeli kampanii pana Myśliwego i NaM-u i szansę dają coraz mniejsze na zwycięstwo. Lenk 1.6 Kusy 2.75 Myśliwy 3.5 Klima 20

  autor: adam — 17 listopada 2010 - 22:27

 26. Może skończymy tą wymianę zdań bo wchodzimy w gąszcz lasu nie do przebycia. Ręce mi opadły, gdy wytoczył pan przykład Torunia??? Jak na razie raciborska „Odnowa w Duchu”: nie ma Radia o Światowym rozgłosie, nie ma żadnego Redemptorysty, który pierwszy w Polsce uruchomił technikę geotermalną, nie ma prawie żadnego przemysłu (miejsca pracy dla kilku tysięcy raciborzan – to za pana czasu zlikwidowano?) – wystarczające źródła dochodu by tworzyć wyższe uczelnie. Pan jednak tkwi w starych trybach raciborskiej myślowej maszyny? Przypomina mi to problem cnotliwej Panny??? Ja nie pragnę zlikwidowania PWSZ, ja szukam pieniędzy na raciborskie problemy pierwszej potrzeby !!!
  PS.Jak widzę, jest nas już dwóch – choć nie w grupie NAM-u? co mnie martwi.

  autor: racibor — 18 listopada 2010 - 16:17

 27. Przepraszam za swoją niewiedzę, znalazłem człowieka wśród kandydatów na Radnych do powiatu; pan Leon Fiołka, który jest w stanie odbudować gospodarkę miasta, wprawdzie kandyduje do powiatu ale to co ujawnił w czasie powodzi 97′ w dawnym ZEWie, budzi podziw. To On będąc odpowiedzialnym za akcję ratowania urządzeń fabryki – uratował wydział produkcji i z niesamowitym zapałem uruchomił szybko na nowo produkcję, chroniąc w ten sposób zakład od bankructwa – otrzymał za ten wyczyn Krzyż Kawalerski. Nie znalazłem na listach NAM bardziej godnego i skutecznego kandydata na Radnego z ramienia NAM-u. Pielęgnujcie takich członków NAM!!!
  ZEW jest mi bliski, w latach młodości trochę tam pracowałem, stąd moja sympatia dla ludzi oddanych temu zakładowi.
  Z poważanie

  autor: racibor — 18 listopada 2010 - 16:49

 28. No i widzi Pan ? Są wśród NaS ludzie którzy są godni najwyższych funkcji w naszym regionie. I do tego moi sprawdzeni koledzy z którymi współpracowałem ponad 20 lat, także w czasie powodzi. Dziękuję za to że Pan to zauważył i pozdrawiam :)

  autor: Piotr Ćwik — 18 listopada 2010 - 23:09

Leave a comment [+]

Decydując się na korzystanie ze strony www.nam-raciborz.pl w jakiejkolwiek sposób (publikowanie opinii, komentarzy, zdjęć oraz innych materiałów) godzą się Państwo z poniższym regulaminem:

 • Zabronione jest publikowanie treści wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do przemocy, nacjonalizmu, propagujących faszyzm i inne zabronione ideologie.
 • Zabronione jest publikowanie treści noszących znamiona agitacji politycznej bądź komercyjnej reklamy.
 • Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazywania wszelkich materiałów tekstowych i graficznych zawierających wyżej wymienione elementy. Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazania materiałów tekstowych i graficznych bez podania przyczyny.
 • Każdy komentarz, który łamie regulamin, mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania materiałów tekstowych i graficznych nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
 • Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Każdą wypowiedź, która narusza prawa osób trzecich mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania wypowiedzi nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
 • RSS Nasze Miasto dokłada wszelkich starań, by nie naruszyć praw autorskich majątkowych bądź osobistych innych osób. W razie gdyby naruszenia takie pojawiły się na stronie www.nam-raciborz.pl, w treści publikowanych materiałów bądź zdjęć, albo też zostały zawarte w komentarzach czytelników, prosimy o natychmiastowe powiadomienie poprzez e-mail: kontakt@nam-raciborz.pl