RSS Nasze Miasto Racibórz

Przedsiębiorczy samorząd

Felietony

O Raciborzu w sposób nieuczesany

SRCpowodz1

Daleko od naszego miasta, w trakcie okazyjnej rozmowy mój rozmówca zapytał - skąd jesteś? Z Raciborza – odparłem. A jak wygląda wasze miasto po powodzi, usunięto wszystkie jej skutki? Oczywiście – odpaliłem bez zastanowienia, a po chwili dodałem – tylko dworzec kolejowy i winiarnia pozostały praktycznie w stanie w jakim pozostawiła je woda. Dopiero po czasie, zastanowił mnie głęboki sens pytania zadanego przez tego człowieka i to jak banalnie odpowiedziałem na jego pytanie.

*          *          *

Poniesione straty w dniu 8.07.1997 r. i po tej dacie zostały podsumowane w referacie 10 lat po powodzi na Odrze – UM Racibórz, referat na konferencję (2007 r.) i w Sprawozdaniu – Stanisław Mrugała – Kier. Miejskiego Centrum Reagowania 2009. W dokumentach tych w miarę szczegółowo są omówione straty w infrastrukturze miejskiej i mieszkalnictwie, natomiast bardzo ogólnie zostały one skwitowane w pozostałych dziedzinach. Pamiętamy także, że w dniach 8 i 9 lipca 1997 r. czołówki wszystkich bez wyjątku środków masowego przekazu zajęły relacje i obrazy powodzi z naszego miasta. Kwintesencję ujmują przywołane opracowania „Powódź w lipcu 1997 r. objęła 60% powierzchni miasta. Zanotowano ogromne straty materialne, straty moralne są nie do oszacowania”. Poniesione straty, przeżycia i na pewno także relacje środków przekazu spowodowały utratę poczucia bezpieczeństwa u wielu mieszkańców miasta, a u pozostałego społeczeństwa trwałe wrażenie, że w Raciborzu istnieje duże zagrożenie powodzią. W opracowaniach nie podaje się oceny wpływu powodzi na migrację mieszkańców z miasta, a także jej wpływu na stan przedsiębiorstw poza sferą działania administracji i samorządu. Ludność Raciborza między 1996 r. (31.12) a 2009 r. (31.12) obniżyła się z 64.961 osób do 56.484 osób tj. o 8.477 osób, względnie o 13,0%. Średnie roczne tempo spadku wynosiło zatem 0,7%. Największy ubytek ludności w mieście wystąpił w roku 1999 i wyniósł 3.532 osoby, względnie 5,49% i na pewno był to w znacznej części opóźniony efekt powodzi. Ubytek ludności w tym roku wyniósł prawie tyle ile w następnym dziesięcioleciu.

Porównajmy tempo spadku mieszkańców naszego miasta z średnimi dla województwa śląskiego.

Racibórz w 10-leciu; 2000 r. (31.12) 60.132 osób; 2009 r. (31.12.) 56.484 osoby; 2000 r. – 100 %; 2009 r. – 93,8%; roczne tempo spadku 0,62 %;

Województwo Śląskie w 10–leciu; 2000 r. (31.12) 4.765.657 osób; 2009 r. (31.12) 4.640.725 osób; 2000 r. – 100%; 2009 r. 97,4%; roczne tempo spadku 0,26%.

Tempo spadku liczby mieszkańców Raciborza było ponad dwukrotnie wyższe niż w województwie. Zobaczmy jak to tempo zmieniło się w pięcioleciu 2005 – 2009 r.

Racibórz; 2005 r. (31.12) 57.755 osób; 2009 r. (31. 12) 56.484 osoby; 2005 r. – 100%; 2009 r. 97,8% ; roczne tempo spadku 0,44%;

Województwo Śląskie; 2005 r. (31.12) 4.685.775 osób; 2009 r. (31.12) 4.640.725 osób; 2005 r. – 100%; 2009 r. – 99,0%; roczne tempo spadku 0,20%;

Przy niższym tempie, dysproporcje w szybkości obniżania się liczby ludności pozostały. (wszystkie dane podstawowe zaczerpnięto z Roczników Statystycznych Województwa Śląskiego – za odpowiednie lata)

Powyższe dane świadczą też o tym, że jedne z najlepszych warunków zamieszkania w naszym mieście są na pewno ważne, ale nie chronią przed migracją z miasta i nie przesądzają o wyborze „swego miejsca na ziemi” szczególnie przez ludzi młodych. Można zaryzykować tezę, że na spadek liczby mieszkańców naszego miasta wywarła powódź z lipca 1997 r. dlatego przy wszelkiego rodzaju promocjach i materiałach należy podkreślać, że miasto od 2002 r. jest już bezpieczne od powodzi. Uważam, że takie przesłanie jest szczególnie też ważne dla biznesu, bo przecież już sam proces inwestowania jest obciążony ryzykiem utraty pieniędzy, a jeżeli to ryzyko wzrasta, to kto rozsądny będzie je podejmował?

Potwierdzeniem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego jest fakt przekazania w dniu 05.09.2002 r. polderu Buków (Polder Buków – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach) oraz dokonana po powodzi odbudowa wałów przeciwpowodziowych na całej długości Odry w mieście. Potwierdzeniem prawdziwości twierdzenia, że miasto jest bezpieczne od powodzi, dowiódł jej przebieg w maju 2010 r. Całkowitą ochronę przeciwpowodziową doliny Odry od Raciborza do Wrocławia (Zbiornik Racibórz – inwestycja, Regionalny Zarząd Gosp. Wodnej w Gliwicach) osiągnie się po zrealizowaniu budowy polderu Racibórz Dolny. Będzie to, bez zbędnej przesady – potężna inwestycja stwarzająca kapitalne szanse dla firm raciborskich – udziału w jej podwykonawstwie, oczywiście po wygraniu odpowiednich przetargów. Nasze firmy powinny się do tej inwestycji przygotować, wykorzystując swoje walory w postaci położenia i posiadania zagospodarowanej bazy w pobliżu terenu, na którym będą prowadzone roboty. Dodać trzeba, że inwestor przewiduje bardzo duży zakres robót głównie:

- robót ziemnych,

- produkcji betonów i zbrojeń,

- budowy budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą,

- produkcji konstrukcji stalowych,

- budowy wewnętrznych dróg eksploatacyjnych.

Wróćmy do strat powodziowych. Największe straty w trakcie powodzi 1997 r. poniósł przemysł. W przytoczonym opracowaniu (10 lat po powodzi…) podsumowano je krótko „Najwięcej strat materialnych poniósł jednak przemysł: ZEW SA, Rafako oraz wiele mniejszych firm zlokalizowanych w strefie zalewowej”. W wyniku tych strat ubyło wiele miejsc pracy a to spowodowało także migrację mieszkańców z miasta. Szczególnie niekorzystnie powódź odbiła się na przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, bowiem z 8 ich ilość po kilku latach zmalała do 3. Tym dotkliwsza jest to strata, że likwidacja dotknęła przedsiębiorstwa zlokalizowane w rejonie wysokiej produkcji rolnej. Można zatem przyjąć, że woda prawie że zmiotła jedną z istotnych dla miasta gałęzi przemysłu.

Na zmiany systemu gospodarowania nałożył się proces przechodzenia od industrialnej i postindustrialnej fazy rozwoju do społeczeństwa informacyjnego. Proces ten charakteryzuje się głównie burzliwym rozwojem usług m.in. informatycznych, bankowych, turystyczno-rekreacyjnych itp. Przy zachowaniu jednak roli zrekonstruowanego przemysłu i jego funkcji, a w tym głównie kooperacyjnej, mającej istotne znaczenie dla rozwoju usług w jego najbliższym otoczeniu. Powstaje pytanie jak te skomplikowane procesy wpłynęły na stan społeczno–ekonomiczny naszego miasta? Doskonale zagadnienia te ujmuje opracowanie (Anita Wiederman – Funkcje przemysłu w potencjale społeczno–ekonomicznym centrów rozwoju województwa śląskiego – Prace Komisji Geografii Przemysłu Nr.15 Warszawa – Kraków 2010) omawiające zmiany społeczno-gospodarcze w naszym województwie oparte na analizie tzw. ośrodków wzrostu, które definiuje się jako: miejsce w przestrzeni (województwa) odznaczające się szybszym w relacji do innych miejsc rozwojem ekonomicznym. Ośrodkom wzrostu przypisuje się następujące cechy:

- jest to jednostka osadnicza, najczęściej miasto, które swoim poziomem rozwoju wybija się ponadprzeciętny w województwie,

- rozwija się szybciej niż inne ośrodki,

- posiada ponadlokalną strefę oddziaływania, a generowane przez ośrodek impulsy rozwojowe widoczne są w jego otoczeniu,

- rozwój ten winien być samoutrzymywalny w dłuższym czasie,

- odznacza się określonym potencjałem ekonomicznym, mierzonym liczbą pracujących powyżej 1000 osób w zajęciach pozarolniczych.

W przestrzeni województwa śląskiego w 2006 r. centra wzrostu tworzyły podstawową konstrukcję układu regionalnego, bowiem skupiały w zajęciach pozarolniczych 95,6% osób z ogółu pracujących na terenie województwa. Biorąc pod uwagę przyjętą w opracowaniu (Anita Wiederman – Funkcje przemysłu…) klasyfikację opierającą się na zróżnicowaniu funkcjonalnym, nasze miasto w 2006 r. zostało zaliczone do grupy centrów usługowych, gdzie udział pracujących w usługach wynosił powyżej 60% a nie więcej jak 70%. Centrów takich było 17. Cechą charakterystyczną miast, które znalazły się w tej grupie było to, że przemysł tych miast związany był gałęziami podlegającymi głębokiej rekonstrukcji – górnictwem i hutnictwem i przy jednoczesnym braku nowych inwestycji w innych gałęziach. Zaliczone tu zostały m.in. Bytom, Zabrze, Będzin. U nas nie wybierając branż i gałęzi dotkliwą rekonstrukcję przeprowadziła powódź, powtórzę za Panem A. Markowiakiem „Szacowaliśmy, że woda zniszczyła w Raciborzu około 6 tyś. miejsc pracy”. (Wywiad z Panem Andrzejem Markowiakiem – Nowiny Raciborskie Nr. 28 z 12.07.2011 r.) Także w tej grupie miast znalazły się takie, w których mocno wykształciły się usługi rekreacyjno–turystyczne jak np. Ustroń, Cieszyn. Symptomatyczne dla naszego miasta było biorąc pod uwagę zróżnicowanie funkcjonalne osuwanie się w rankingu miast i tak:

- w roku 1995 było zaliczane do miast przemysłowo – usługowych, udział pracujących w przemyśle wynosił ponad 50% do 60% w zatrudnieniu ogółem,

- w roku 2000 było zaliczane do miast usługowo – przemysłowych, udział pracujących w usługach wynosił ponad 50% do 60% w zatrudnieniu ogółem,

- w roku 2009 tak jak w roku 2006 zaliczono by nas do miast usługowych (zatrudnienie w przemyśle wynosiło 38,8% zatrudnienia ogółem) (Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego za rok 2010)

Powstaje pytanie – czy nasze miasto możemy zaliczyć do grupy tzw. ośrodków wzrostu biorąc pod uwagę wyróżnione cechy? Jeśli rozchodzi się o liczbę mieszkańców sprawa jest oczywista, z tym, że biorąc pod uwagę dodatkowo dane o infrastrukturze komunalnej i społecznej wyróżniamy się korzystnie na tle województwa. Jedną z syntetycznych miar rozwoju jest liczba zatrudnionych poza rolnictwem. Jednak zatrudnienie w poszczególnych dziedzinach nie waży w jednakowym stopniu na osiąganych wskaźnikach, bowiem najbardziej znaczący wpływ na rozwój danego ośrodka wywiera przemysł ze względu na jego funkcje kooperacyjne w odniesieniu do otoczenia wyrażające się w zapotrzebowaniu na zróżnicowane usługi. Dynamika zatrudnienia w ogółem i zatrudnienia w przemyśle (Roczniki Statystyczne ….. za lata 2006 – 2010) w okresie 2005 r. – 2009 r. (5 lat) w mieście i w województwie śląskim wynosiła:

Zatrudnienie ogółem:

- Racibórz: 2005 r. - 15.073 prac.; 2009 r. – 16.122 prac. Wsk. dyn. 107,0%

- Woj. Śląskie: 2005 r. - 1.504.900 prac.; 2009 r. – 1.592.700 prac. Wsk. dyn. 105,8%

Zatrudnienie w przemyśle:

- Racibórz: 2005 r. – 5.812 prac.; 2009 r. 6.256 prac. Wsk. Dyn. 107,6%

- Woj. Śląskie: 2005 r. - 571.900 prac.; 2009 r. 603.650 prac. Wsk. dyn. 105,6%

Biorąc pod uwagę wskaźniki dynamiki zatrudnienia, nasze miasto należy uznać za jeden z „ośrodków wzrostu” w województwie. Dane powyższe należy także uznać jako bardzo poważne osiągnięcie kierownictw firm przemysłowych jeśli się uwzględni wielkie straty poniesione w wyniku powodzi. Zauważyć też należy, że przed 2005 r. następował spadek zatrudnienia w naszym mieście.

W opracowanej Strategia Rozwoju Miasta Racibórz na lata 2006 – 2015 – UM Racibórz w części dotyczącej wielkości zatrudnienia w okresie 2001 – 2004 r. stwierdza się: …notuje się spadek poziomu zatrudnienia w latach 2001 – 2003 o około 9% … niemniej jednak jest o tyle niekorzystne dla Raciborza, że wskaźnik ten jest wyższy od województwa śląskiego o niecałe 3%.

W dokumencie tym określono także podstawowe warunki, które mogą decydować o rozwoju. Skupmy uwagę na dwu pierwszych i tak uznaje się „Jako kluczowe kwestie związane z rozwojem gospodarczym miasta … - Rozbudowa, modernizacja i udrożnienie systemu komunikacyjnego …” W tym przedsięwzięciu jako sprawę kluczową uznano – budowę wschodniej obwodnicy miasta w ciągu drogi wojewódzkiej 935 Pszczyna – Racibórz z wyprowadzeniem ruchu na drogę DK – 45 w kierunku Opola. Dodać trzeba, że definiując podstawy do Strategii napisano:

W ramach układu komunikacyjnego nie zrealizowano dwóch zadań związanych z projektami budowy obwodnicy wschodniej oraz projektem poszerzenia ulicy Rybnickiej. Tym niemniej w części zrealizowano projekt budowy śródmiejskiej obwodnicy centrum. Priorytet ten jest na tyle ważny, że należy go kontynuować w latach następnych. Do takiego stwierdzenia nie można już nic dodać. Tego zadania nie ujęto w dokumencie operacyjnym - Kierunki Rozwoju Raciborza na lata 2010 – 2013 – dokument UM - opracowanym dla realizacji zadań wynikających z Strategii.

Więcej działań podjęto i zrealizowano przy następnym zadaniu kluczowym - Wykorzystanie wolnych przestrzeni na terenie miasta pod cele inwestycyjne. Realizując je wytyczono teren o powierzchni 10,8 ha w dzielnicy Ostróg i podjęto starania aby włączyć go do Strefy Ekonomicznej. Ustalono też mniejsze działki z przeznaczeniem głównie na cele usługowe. Nie objęto natomiast żadnymi działaniami adaptacyjnymi terenu przyległego do ul. Adamczyka (Płonia) o powierzchni około 15,0 ha wskazywanego w poprzedniej Strategii. Uważam, że pozostałe zadania ujęte w tej części Strategii mają nikły wpływ na rozwój gospodarczy. Natomiast wskazane byłoby podjęcie innego tematu nie uwzględnionego w omawianym dokumencie – systemu zachęt dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy. System byłby oparty o zwolnienia podatku od nieruchomości. Tego typu system - nie wskazując palcem - jest realizowany po sąsiedzku. Oczywiście może być podjęty po przeanalizowaniu możliwości miejskiego budżetu. Pełne wykonanie wymienionych zadań byłoby realną pomocą władz i stanowiłoby dodatkowy pozytywny bodziec dla rozwoju firm, który skutkowałby tak ważnymi dla społeczności miejskiej miejscami pracy. Przyrost miejsc pracy był jednym z czynników ograniczających migrację z miasta, a może świadczyć o tym kształtowanie się danych dotyczących liczby mieszkańców i zatrudnienia ogółem. W latach 2001 - 2004 miał miejsce znaczny spadek zatrudnienia, co wykazano w omówionej Strategii, liczba mieszkańców miasta w tych latach malała średnio o 0,62%. Natomiast od roku 2005, w którym nastąpił przyrost zatrudnienia ogółem wskaźnik spadku liczby mieszkańców wyraźnie malał, osiągając za lata wielkość 0,25% a zatem prawie zrównał się ze wskaźnikiem wojewódzkim 0,20%. Cechą charakterystyczną okresu po 2001 r. jest też spadek zatrudnienia w sektorze publicznym, co jest zrozumiałe biorąc pod uwagę spadek liczby ludności przy jednoczesnym wzroście w sektorze prywatnym. Identycznym zmianom ulegała także ilość działających podmiotów w tych sektorach. Nie zawsze przyrost czy spadek liczby podmiotów powoduje podobne wahania w wielkości zatrudnienia. Przykładem może być liczba podmiotów (osób) prowadzących działalność handlową, zmniejszenie nie spowodowało spadku zatrudnienia lecz zaowocowało pojawieniem się wolnych małych lokali handlowych.

Ocena pozostałych cech charakterystycznych dla ośrodków wzrostu wymagałaby dodatkowych badań, ogólnie natomiast można stwierdzić, że miasto nasze posiada ponadlokalną strefę oddziaływania ponieważ jest siedzibą instytucji szczebla powiatowego. W przytoczonych opracowaniach nigdzie też nie stwierdzono działań wynikających z faktu, że miasto jest siedzibą Euroregionu „Silesia”. Fakt ten, być może jest jedną z szans pozyskiwania funduszy z UE. Trudno też na podstawie omawianego szeregu czasowego (5 lat) ocenić czy rozwój potencjału ekonomicznego, szczególnie przemysłu będzie samoutrzymywalny w dłuższej perspektywie. Wydaje się, że gdyby rozwój został wzmocniony konsekwentnym działaniem władz, szanse na osiągnięcie tego stanu byłyby większe.

Przeprowadzona analiza możliwości rozwojowych miasta w oparciu o istniejące zasoby dokonana w Strategii wskazuje jednoznacznie, że potencjalne możliwości zwiększenia zatrudnienia tkwią w rozwoju turystyki. Dla tego segmentu działalności opracowano odrębną strategię (Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Racibórz na lata 2010 - 2017 - Racibórz 2010). W opracowaniu tym przedstawiono doskonale i wszechstronnie atrakcje turystyczne Raciborza i okolic oraz sposoby pracy organizacyjnej i wzorce produktów, które służyłyby wykorzystaniu tych możliwości. Niektóre zamierzenia wynikające z tej strategii Urząd Miasta umieścił w Kierunkach Rozwoju Raciborza... i za takie można przyjąć:

- budowę wielofunkcyjnego obiektu (24,0 mln. zł) w ramach Miejskiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku, który powinien stać się dodatkowym magnesem przyciągającym turystów weekendowych,

- wdrożenie produktów za 30,0 tyś. zł. (wycieczek) z całej gamy proponowanych przez omawianą Strategię. Wydaje się, że celowym byłoby podjęcie starań o wybudowanie przez inwestora ośrodka szkoleniowo - konferencyjnego z pełnym zapleczem w postaci sal wykładowych, gastronomii, usług SPA i krytych boisk (tenis, siatkówka, kosz). Budowę jego uzasadnia też możliwość wykorzystania wysokokwalifikowanej kadry skupionej w naszej uczelni. W rozwoju turystyki żywotnie powinni być zainteresowani także właściciele miejskiej gastronomii i hoteli. Tym bardziej, że sądząc po ilości podmiotów, które utrzymują się prawie na stałym poziomie, że branża ta przeżywa stagnację. Niskie w 2009 r. było także wykorzystanie miejsc w naszych hotelach, wynosiło około 30%. Platformą scalającą działania UM jak i podmiotów prowadzących działalność gastronomiczną i hotelarską powinna stać się Lokalna Organizacja Turystyczna w kształcie proponowanym w omawianej Strategii. Ściśle z rozwojem turystyki jest związana sprawa poprawy czystości wody w Odrze, która nadal nie mieści się w ustalonych klasach czystości, jeśli poważnie pragniemy zwiększyć atrakcyjność rzeki dla organizowanych na niej spływów, pływadeł itp. oraz przyległych nadbrzeży. Wiemy, że najwięcej zanieczyszczeń organicznych aktualnie dostarczają wpadające do Odry wody Psiny, dokładnie sprawę tę omawia Program Ochrony Środowiska dla Gminy Racibórz na lata 2008- 2015 - Gmina Racibórz, cytuję „…jak również fakt, że rzeka Psina wprowadza do Odry wody pozaklasowe w zakresie wszystkich oznaczeń prócz związków mineralnych i metali ciężkich”. Miasto jest siedzibą Euroregionu „Silesja” ma także istotny interes i z tego tytułu jest uprawnione do zainicjowania działań związanych z poprawą wód Psiny oczywiście przy wykorzystaniu do realizacji takich zadań funduszy europejskich i ochrony środowiska. Jest jeszcze jedna istotna sprawa – w wykazie atrakcji turystycznych Województwa Śląskiego tylko jeden obiekt reprezentuje naszą ziemię to - Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, prosi się wręcz by w zestawieniu tym znalazł się nasz Zamek Piastowski, znacznie przewyższający swoim znaczeniem wiele obiektów ujętych w tym wykazie. Odnoszę wrażenie, że sprawy rolnictwa są niechętnie podnoszone, ale nie sposób pisać o naszym mieście nie wspominając o nim. Na pewno sprawy te nie ważą w sposób widoczny na rozwoju miasta, ale doskonale ze względu na warunki klimatyczno-glebowe wyróżniają nasze miasto na tle innych miast województwa śląskiego i na pewno mogą umocnić opinię o nas jako „zielonym mieście”. Pełną charakterystykę warunków sprzyjających rolnictwu ujmuje Program, a typowo rolniczy charakter mają dzielnice: Stara Wieś, Miedonia, Sudoł, Studzienna. Prawie 60% z 4.191 ha gruntów ornych stanowi ziemia o bardzo wysokiej urodzajności stwarzająca w połączeniu z niską emisją zanieczyszczeń wyśmienite warunki dla rozwoju upraw ekologicznych warzyw. Bo przecież w uprawie warzyw rolnicy raciborscy mają ponad wiekową tradycję, a także w dostawach do leżących w pobliżu miast. Ekologiczna uprawa warzyw może być bardzo dochodową gałęzią rolnictwa, dobitnie świadczą o tym ceny uzyskiwane za warzywa ekologiczne. Dla przykładu podaję ceny ze sklepu internetowego z ekologiczną żywnością w porównaniu z cenami z rynku hurtowego w dniu 25.07.2011 r. niektórych warzyw:

cena ekologiczna / cena hurtowa

- buraki młode     1 kg. - 5,98 zł. / 1,20 zł.

- cebula świeża    1 kg. - 5,98 zł. / 2,30 zł.

- kalafior świeży  1 szt. - 15,51 zł. / 3,00 zł.

- kalarepa świeża 1 szt. - 5,49 zł. / 1,20 zł.

- marchew świeża 1 kg. - 4,68 zł.  / 1,60 zł.

- sałata masłowa   1 szt. - 5,98 zł.   /  2,00 zł.

- szpinak świeży   0,5 kg. - 26, 18 zł. / 7,00 zł.

Nawet uwzględniając marżę detaliczną w sklepie internetowym to i tak ceny warzyw ekologicznych są znacznie wyższe od normalnych. Wobec tego, że dotychczasowe wysiłki wyeksponowania naszego rolnictwa w postaci giełdy rolno–towarowej nie przyniosły rezultatu, dlatego stopniowo wylansujmy liderów upraw warzyw. Włączmy do obchodów dożynek miejskich, część obejmującą rolników uprawiających warzywa z odrębnym „koszem dożynkowym” i z kiermaszem warzywnym a przy tej okazji panelem dyskusyjnym przygotowanym przez instytucje obsługi rolnictwa oczywiście także z udziałem zainteresowanych rolników. Takie wyeksponowanie tej grupy rolników stanowiłoby oryginalny element obchodów dożynkowych i w perspektywie mogłoby doprowadzić do powołania „grupy producenckiej”, która mogłaby skorzystać z funduszy UE.

*          *          *

Onegdaj układając się do snu, solennie sobie przyrzekłem, że nigdy więcej nie podejmę okazyjnej rozmowy o powodzi w Raciborzu.

Adam Hrebeniak

Liczba komentarzy: 1

»

  1. Oddanie do użytku polderu Buków podniosło poziom bezpieczeństwa, jednak podjęcie w 2010 roku decyzji o ewakuacji mieszkańców zagrożonych terenów w Raciborzu świadczy o tym, że nadal występuje realne zagrożenie powodziowe i nie można jeszcze mówić o bezpieczeństwie.

    autor: Jarek — 20 września 2011 - 08:58

Leave a comment [+]

Decydując się na korzystanie ze strony www.nam-raciborz.pl w jakiejkolwiek sposób (publikowanie opinii, komentarzy, zdjęć oraz innych materiałów) godzą się Państwo z poniższym regulaminem:

  • Zabronione jest publikowanie treści wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do przemocy, nacjonalizmu, propagujących faszyzm i inne zabronione ideologie.
  • Zabronione jest publikowanie treści noszących znamiona agitacji politycznej bądź komercyjnej reklamy.
  • Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazywania wszelkich materiałów tekstowych i graficznych zawierających wyżej wymienione elementy. Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazania materiałów tekstowych i graficznych bez podania przyczyny.
  • Każdy komentarz, który łamie regulamin, mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania materiałów tekstowych i graficznych nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Każdą wypowiedź, która narusza prawa osób trzecich mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania wypowiedzi nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • RSS Nasze Miasto dokłada wszelkich starań, by nie naruszyć praw autorskich majątkowych bądź osobistych innych osób. W razie gdyby naruszenia takie pojawiły się na stronie www.nam-raciborz.pl, w treści publikowanych materiałów bądź zdjęć, albo też zostały zawarte w komentarzach czytelników, prosimy o natychmiastowe powiadomienie poprzez e-mail: kontakt@nam-raciborz.pl