RSS Nasze Miasto Racibórz

Przedsiębiorczy samorząd

Felietony

Ministerstwo NaM odpowiada

W dniu 26 października br w  Sejmie RP poseł Marek Krząkała z inicjatywy RSS Nasze Miasto złożył na ręce marszałka Grzegorza Schetyny do Ministra Środowiska Adama Kraszewskiego interpelację m.in. w sprawie kanału Dunaj – Odra – Łaba. Wspomniane pismo to wspólne dzieło posła Marka Krząkały, zarządu RSS Nasze Miasto, Arkadiusza Skowrona oraz kapitana Pawła Machy z Kuźni Raciborskiej. PRZECZYTAJ ODPOWIEDŹ Z MINISTERSTWA.

 

 

 

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 19329

w sprawie koordynacji działań z zakresu gospodarki wodą oraz zarządzania ryzykiem powodzi dorzecza górnej Odry w kontekście budowy kanału Odra - Łaba - Dunaj

Odpowiadając na interpelację posłów Marka Krząkały i Ryszarda Zawadzkiego w sprawie koordynacji działań z zakresu gospodarki wodnej oraz zarządzania ryzykiem powodzi w dorzeczu górnej Odry w kontekście budowy kanału Odra - Dunaj - Łaba (znak: SPS-023-19329/10), poniżej przedstawiam stosowne informacje.

1. Czy i kiedy zostanie przedstawiony plan działań przewidzianych przez rząd do realizacji projektu budowy kanału, mający na celu koordynację i dokonanie niezbędnych uaktualnień do istniejących programów z założeniem powstania Kanału Odra - Łaba - Dunaj oraz rewitalizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej?

Koncepcja budowy kanału Odra - Dunaj - Łaba ma swoją historię. W przeszłości wielokrotnie była przedmiotem licznych studiów i analiz, zwłaszcza w okresach znaczących przemian politycznych i transformacji gospodarczych w Europie Środkowej. Aspekty tej koncepcji: transportowe, finansowe, prawne oraz ekonomiczne, były analizowane również na forum międzynarodowym, pod egidą EKG ONZ, i przedstawione w pracy zakończonej w 1993 r. pt. ˝Studium budowy połączenia Dunaj - Odra (- Łaba)˝ (oryginalny tytuł: ˝Study of the establishment of the Danube - Oder (- Elbe) Connection˝ - pod sygnaturą: TRANS/S.C.3/R.160/. Możliwości realizacji połączenia żeglugowego, które są uwarunkowane aspektami technicznymi, ekonomicznymi i środowiskowymi oraz zainteresowaniem wszystkich państw przybrzeżnych dołączeniem do tego połączenia, pozostają nadal aktualne. W przedsięwzięciach planowanych oraz realizowanych w sąsiedztwie trasy kanału DOŁ uwzględnia się przyszłą budowę połączenia żeglugowego w taki sposób, aby nowe inwestycje były skorelowane lub nie kolidowały z przyszłą jego realizacją. Zgodnie z tą zasadą opracowywana dokumentacja budowy zbiornika wodnego Racibórz (w pierwszym etapie o funkcji polderu) nie będzie w żadnym razie kolidowała z połączeniem żeglugowym, którego budowa będzie możliwa na każdym etapie budowy tego zbiornika.

Z inicjatywy strony czeskiej w 2000 r. między Ministerstwem Środowiska a Ministerstwem Transportu Republiki Czeskiej podpisano ˝Memorandum o współpracy dla przygotowania realizacji odrzańskiej drogi wodnej na odcinku Koźle - Ostrawa˝. Głównym przesłaniem tego dokumentu była likwidacja skutków powodzi z lipca 1997 r. oraz budowa i realizacja obiektów przeciwpowodziowych po stronie polskiej i czeskiej w sposób, który umożliwiłby w przyszłości budowę tego połączenia żeglugowego. W czasie polsko-czeskiego spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w Pradze w dniu 28 kwietnia 2010 r. z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Transportu Republiki Czeskiej, a ze strony polskiej Ministerstwa Infrastruktury oraz prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, został podpisany aneks do ww. memorandum. Aneks ten rozszerza zakres działania powołanej polsko-czeskiej grupy roboczej o zagadnienie monitorowania projektu połączenia Dunaj - Odra - Łaba. Na ostatnim spotkaniu, które odbyło się w dniach 2-3 listopada br. we Wrocławiu, strona czeska poinformowała, że przeprowadziła konsultacje w tej sprawie ze Słowacją, RFN i Austrią oraz wystąpiła do Komisji Europejskiej z wnioskiem o dofinansowanie studium wykonalności dla projektu.

2. Jaka jest szansa na wpisanie wspomnianej w interpelacji zdegradowanej Kopalni Piasku Kotlarnia do ˝Programu dla Odry - 2006˝, który obecnie jest realizowany?

Budowa zbiornika wodnego Kotlarnia na rzece Bierawce jest ujęta w planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w 2010 r. przy udziale finansowym rezerwy celowej ˝Programu dla Odry - 2006˝. W miejscu po byłej Kopalni Piasku Kotlarnia zbudowany zostanie zbiornik retencyjny o pojemności całkowitej 42,2 mln m3, w tym o pojemności przeciwpowodziowej 25,3 mln m3. Przewidywany koszt tej inwestycji wyniesie ponad 98 mln zł. W tegorocznym planie finansowym wydatków z ˝Programu dla Odry - 2006˝ przeznaczone są środki finansowe na ten cel, tj. na wykonanie aktualizacji studium wykonalności budowy zbiornika oraz na opracowanie wniosku o dofinansowanie tego projektu ze środków Funduszu Spójności. Prace te są aktualnie realizowane.

3. Jakie są plany rządu w kwestii podpisania przez Polskę dokumentów opracowanych przez EKG ONZ: AGTC - porozumienia o głównych liniach transportu kombinowanego i AGN - umowy o śródlądowych drogach wodnych międzynarodowego znaczenia?

Europejskie porozumienie o głównych drogach wodnych międzynarodowego znaczenia (zwane w skrócie umową AGN, którą przygotowała EKG ONZ w 1996 r.) kierowane jest do państw członkowskich w celu podjęcia przez nie rozwoju sieci śródlądowych dróg wodnych. Porozumienie to stanowi o stosowaniu przez te państwa jednolitych kryteriów do modernizacji i budowy dróg wodnych, wskazanych jako drogi wodne znaczenia międzynarodowego. Sieć dróg wodnych międzynarodowego znaczenia, zgodnie z art. 2 porozumienia, spełniać musi określone warunki i odpowiadać parametrom technicznym właściwym drogom wodnym klasy IV, a dla nowych lub modernizowanych dróg wodnych parametrom wg klasy Vb. Na drogach wodnych tej klasy, jako minimum, zapewnić należy głębokość wody dla zanurzenia statków 2,8 m. Przy modernizacji dróg wodnych klasy IV (jak również mniejszych, o znaczeniu regionalnym) zaleca się spełnienie parametrów co najmniej klasy Va, tj. osiągnięcie głębokości dla zanurzenia statków 2,5-2,8 m oraz minimalnej wysokości prześwitu pod mostami, która wynosić powinna 5,25 m lub 7 m ponad poziom najwyższej wody żeglownej.

Dla obszaru Polski porozumienie to wymienia trzy trasy dróg wodnych, tj.: E30 - dla drogi wodnej Odry, E40 - dla Wisły od Gdańska do Warszawy i dalej przez Bug do jego połączenia z Kanałem Dnieprobużańskim, E70 - dla Warty i Noteci, Kanału Bydgoskiego i Brdy oraz dolnej Wisły od Bydgoszczy do Zalewu Wiślanego, a także kilka portów śródlądowych, które potencjalnie mogłyby stanowić elementy jednolitej sieci europejskich dróg wodnych.

Spełnienie wymogów Porozumienia AGN wymagałoby znaczącej rozbudowy wymienionych polskich dróg przez ich zabudowę nowymi stopniami piętrzącymi (wraz z przebudową większości istniejących jazów i śluz) oraz przebudowy większości mostów przekraczających wymienione drogi wodne. Z uwagi na istniejące warunki hydromorfologiczne naszych dróg wodnych, a na odcinkach skanalizowanych mając na uwadze parametry istniejących śluz, które mieszczą się w II i III klasie dróg wodnych, bez znaczącej ingerencji w koryta rzeczne i środowisko naturalne oraz bez przebudowy istniejącej infrastruktury nie jest możliwe osiągnięcie parametrów technicznych obligujących ww. umową AGN. Wpisane do tej umowy polskie drogi wodne nie spełniają wymaganych kryteriów.

Przyjęcie zobowiązań nałożonych umową AGN oznaczałoby potrzebę nie tylko poniesienia trudnych do oszacowania, bardzo wysokich nakładów finansowych, ale także wyważenia skutków gospodarczych i środowiskowych, szczególnie w kontekście obowiązującego prawa unijnego. Obowiązują tu przepisy Ramowej Dyrektywy Wodnej (dyrektywa 2000/60/EC z dnia 23 października 2000 r.), a także wymogi prawne ochrony obszarów Natura 2000, które na znaczących obszarach zlokalizowano w dolinach ww. dróg wodnych, stosownie do przepisów dyrektywy siedliskowej i ptasiej (dyrektywa Rady 92/43/ECC z 21 maja 1992 oraz dyrektywa Rady 79/409/ECC z 2 kwietnia 1979 r.).

A zatem spełnienie przez Polskę wymagań ujętych w umowie AGN byłoby niesłychanie trudne. Wymagania te są podstawową przyczyną, dla której Polska nie podpisała porozumienia w latach 90. ubiegłego wieku i nie przystępuje do niego obecnie

Odnośnie do Porozumienia AGTC, na podstawie informacji uzyskanych od ministra infrastruktury, wyjaśniam, że Polska jest stroną przedmiotowej konwencji. Ewentualne przystąpienie Polski do protokołu dotyczącego żeglugi śródlądowej w transporcie kombinowanym będzie możliwe po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych na głównych śródlądowych drogach wodnych w Polsce, bez czego nie będzie możliwe spełnienie warunków technicznych wymaganych w transporcie kombinowanym.

Podsekretarz stanu

Bernard Błaszczyk

Warszawa, dnia 2 grudnia 2010 r.


Czytaj także:

»

No comments yet.

Leave a comment [+]

Decydując się na korzystanie ze strony www.nam-raciborz.pl w jakiejkolwiek sposób (publikowanie opinii, komentarzy, zdjęć oraz innych materiałów) godzą się Państwo z poniższym regulaminem:

  • Zabronione jest publikowanie treści wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do przemocy, nacjonalizmu, propagujących faszyzm i inne zabronione ideologie.
  • Zabronione jest publikowanie treści noszących znamiona agitacji politycznej bądź komercyjnej reklamy.
  • Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazywania wszelkich materiałów tekstowych i graficznych zawierających wyżej wymienione elementy. Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazania materiałów tekstowych i graficznych bez podania przyczyny.
  • Każdy komentarz, który łamie regulamin, mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania materiałów tekstowych i graficznych nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Każdą wypowiedź, która narusza prawa osób trzecich mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania wypowiedzi nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • RSS Nasze Miasto dokłada wszelkich starań, by nie naruszyć praw autorskich majątkowych bądź osobistych innych osób. W razie gdyby naruszenia takie pojawiły się na stronie www.nam-raciborz.pl, w treści publikowanych materiałów bądź zdjęć, albo też zostały zawarte w komentarzach czytelników, prosimy o natychmiastowe powiadomienie poprzez e-mail: kontakt@nam-raciborz.pl