RSS Nasze Miasto Racibórz

Przedsiębiorczy samorząd

Felietony

Klub NaM w sprawie absolutorium za 2015 rok

Klub nie wnosi uwag co do zgodności z prawem przedstawionych sprawozdań z wykonania budżetu za 2015 i pozytywnie ocenia niektóre elementy tego budżetu oraz jego wynik finansowy. Po pierwsze: wynik finansowy i planowanie. Wynik finansowy, rozumiany jako różnica dochodów do wydatków, pierwotnie planowany miał zamknąć się deficytem budżetowym w wysokości (-) 3 023 820 zł, a po zmianach miał wynosić (-) 7 267 855 zł , aby w rzeczywistości zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 1 300 688,94 zł co oceniamy pozytywnie. Z jednej strony było to efektem wzrostu dochodów do wysokości 158 205 378 zł w stosunku do planowanych na poziomie 152 371 413 zł, a z drugiej na utrzymaniu planowanego poziomu wydatków. Plan pierwotny wynosił 155 395 233 zł, a wykonanie to 156 904 689,06 zł. Również przychody z planowanych 8 931 481 zł wzrosły do 24 362 158 zł, a rozchody z 5 907 661 zł zmalały do 4 904 883 zł. Zwiększone dochody to głównie większe wpływy z podatków od osób cywilnych i prawnych oraz wpływy z podatków i opłat. Na pierwotnie planowanym poziomie pozostały subwencje i pozostałe dochody, a znacznie poniżej uzyskano wpływy ze sprzedaży majątku gminy, bo tylko 52,5% (3 685 513 / 7 020 000). Dodatkowo na uchybienia w sprzedaży nieruchomości wskazuje protokół RIO z 9 listopada 2015 r. Za zadawalający uważamy wskaźnik poziomu wydatków inwestycyjnych, który za 2015 r wyniósł 13% (20 672 088 / 156 904 689 ), gdyż planowany pierwotnie był w wysokości 11,4% (17 717 693/ 155 395 233). W dwóch poprzednich latach było to aż 19%, lecz wynikało z budowy H2Ostróg. Również wskaźnik zadłużenia w wysokości 19% (30 059 868 / 158 205 378) należy ocenić pozytywnie i jest na poziomie roku poprzedniego. Niestety występują znaczące różnice pomiędzy pierwotnie planowanymi przychodami, kosztami czy inwestycjami, a ich rzeczywistą realizacją. Często te sytuacje uzasadnia się przyczynami obiektywnymi, ale w naszej ocenie są efektem nierzetelnego planowania i przygotowania oraz słabego zabiegania o ich realizację albo wręcz trudno uzasadnić ich celowość. Takie przykłady to: - w dalszy ciągu brak dokumentacji dla RDRP, - sprzedaż nieruchomości gminnych (52,5% wykonania w stosunku do planu pierwotnego), - środki na termomodernizacje (planowano pierwotnie 1,045 mln zł, a realizacja to 0,282 mln zł), - przesunięta przebudowa ul. Polnej, bo planowana jest zmiana sieci elektrycznej po wykonaniu dokumentacji na przebudowę drogi, - aranżacja i wyposażenie przystani, - podwyższenie kapitału ZWiK (w planie z 0 zł na 0,5 mln zł), - ochrona i konserwacja zabytków ( plan 102 tyś zł, a wydano 4 tyś zł), - umorzenia podatkowe w wysokości 1,81 mln zł. w tym dla osób fizycznych „aż” 6 tyś zł, - ścieżki rowerowe nad Odrą i infrastruktura turystyczna wzdłuż Odry i Olzy (plan pierwotny to 10 tyś. zł, a wykonanie 1,413 mln zł), a z drugiej strony brak środków na drogi i chodniki poprawiające bezpieczeństwo pieszych i kierowców itp. . Po drugie: BO, SSE, ograniczenie niskiej emisji. Ruszyła pierwsza edycja budżetu obywatelskiego (BO) o co zabiegaliśmy już w poprzedniej kadencji i przy ocenie budżetu za 2014. Nawet po pierwszej edycji widać, że zaangażowanie w lokalne i ogólnomiejskie projekty jest autentyczne oraz uaktywnia mieszkańców naszego miasta prowadząc równocześnie do lepszego zrozumienia budżetowania i rzeczywistych kosztów realizacji projektów. Uważamy, iż w przyszłości trzeba będzie rozważyć zwiększenie funduszy na ten cel i przekazać jeszcze większą partycypację mieszkańcom w modernizowaniu naszego miasta. Również stworzenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) było naszym priorytetem w tworzeniu warunków do rozwoju naszego miasta. Zadania ujęte w budżecie 2015 oraz wprowadzone w trakcie ocenianego roku budżetowego (zakup terenów po cukrowni),rozwijają ten kierunek działań. Zestawione wydatki to dobitnie pokazują - plan 1,127 mln, a wykonanie to 3,058 mln. Według nas najpóźniej na początku przyszłego roku powinna być dokonana ocena, poparta rachunkiem ekonomicznym, efektywności stworzonej i poszerzanej SSE. Środowisko w którym żyjemy istotnie wpływa na jakość naszego zdrowia, promocję naszego miasta oraz jego rozwój. Bardzo istotny wpływ na środowisko ma zieleń, ilość i jakość oraz przepustowość dróg jak również ograniczanie niskiej emisji. Uważamy, iż budowa RDRP, obwodnicy miasta, modernizacja dróg i eliminacja niskiej emisji powinna być jednymi z podstawowych działań miasta. Niestety budowa tranzytu drogowego coraz bardziej wydaje się zagrożoną. Gospodarka niskoemisyjna nabrała natomiast przyśpieszenia, bo na planowane pierwotnie ok. 2,5 mln zł wydano w 2015 ok. 3,3 mln zł przy czym niestety, aż ok. 0,65 mln zł to programy i dokumentacje.

Po trzecie: sytuacja finansowa w oświacie. Dotacja budżetowa w dalszy ciągu

jest wyższa od subwencji dla szkolnictwa.

W 2015 roku subwencja oświatowa to dochód w wysokości 29,97 mln zł, podczas gdy wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 60,9 mln zł ( 57,35 mln w 2014) . Dopłata z budżetu gminy od kilku ostatnich lat jest wyższa od otrzymywanej subwencji oraz systematycznie rośnie. W dalszym ciągu nie widać działań ze strony Urzędu Miasta mających na celu zahamowanie i odwrócenie tej tendencji. Dla przykładu miasto Wodzisław w 2015 r otrzymało subwencję w wysokości porównywalnej z naszą bo 28,96 mln zł, a wydatki oświatowe zamknięto kwotą 47,73 mln zł. Po czwarte: gospodarka odpadami. W planie pierwotnym budżetu 2015 r. wpływy z gospodarki odpadami, były planowane w wysokości 6 021 261 zł z tego 4 346 327 zł od osób prawnych czyli również wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz 1 674 834 zł od osób fizycznych. Wykonanie wyniosło 6 048 896,27 zł, a więc zgodnie z założonym planem. Wykazane w budżecie koszty zamknęły się kwota 5 876 211,42 zł przy czym w planie pierwotny koszty obsługi administracyjnej w wysokość 524 tyś. zł były w dziale 750 „Administracja publiczna”, a w sprawozdaniu w całości weszły w dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Jesteśmy zdania, iż osiągnięte przychody i koszty gospodarki odpadami nie uzasadniają tak znaczącej podwyżki opłat w 2016 r . Równocześnie RIO w swoim wystąpieniu pokontrolnym z 9 listopada 2015 r. we wniosku nr 1 zaleciło wzmocnić nadzór nad trybem zamówień publicznych, stwierdzając nieprawidłowości przy wyborze firmy na „usługi śmieciowe” w 2014 r. Biorąc pod uwagę powyższe pozytywne aspekty działań w 2014 r. nie będziemy głosować przeciw przyjęciu sprawozdania i przeciw udzieleniu absolutorium.

W imieniu klubu „RSS Nasze Miasto”

Leon Fiołka

Racibórz, 22 czerwiec 2016 r.

»

No comments yet.

Leave a comment [+]

Decydując się na korzystanie ze strony www.nam-raciborz.pl w jakiejkolwiek sposób (publikowanie opinii, komentarzy, zdjęć oraz innych materiałów) godzą się Państwo z poniższym regulaminem:

  • Zabronione jest publikowanie treści wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do przemocy, nacjonalizmu, propagujących faszyzm i inne zabronione ideologie.
  • Zabronione jest publikowanie treści noszących znamiona agitacji politycznej bądź komercyjnej reklamy.
  • Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazywania wszelkich materiałów tekstowych i graficznych zawierających wyżej wymienione elementy. Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazania materiałów tekstowych i graficznych bez podania przyczyny.
  • Każdy komentarz, który łamie regulamin, mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania materiałów tekstowych i graficznych nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Każdą wypowiedź, która narusza prawa osób trzecich mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania wypowiedzi nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • RSS Nasze Miasto dokłada wszelkich starań, by nie naruszyć praw autorskich majątkowych bądź osobistych innych osób. W razie gdyby naruszenia takie pojawiły się na stronie www.nam-raciborz.pl, w treści publikowanych materiałów bądź zdjęć, albo też zostały zawarte w komentarzach czytelników, prosimy o natychmiastowe powiadomienie poprzez e-mail: kontakt@nam-raciborz.pl