RSS Nasze Miasto Racibórz

Przedsiębiorczy samorząd

Felietony

Interpelacje radnych klubu RSS Nasze Miasto (sesja 28.01.2015)

klima-miasto

Do Prezydenta Miasta Raciborza, przez Przewodniczącego Rady Miasta

ZUZANNA TOMASZEWSKA: Szanowny Panie Prezydencie! Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że jednym z głównych, dotykającym wszystkich mieszkańców naszego miasta problemem jest jakość powietrza jakim oddychamy. Z oczywistych względów, najsilniej doświadczamy tego w okresie zimowym, w okresie grzewczym. Racibórz znajdujący się w dolinie, gdzie rzadko wieje wiatr - musi podejść do tego tematu w sposób nad wyraz poważny. Bez rozwiązania kwestii jakości powietrza – nie ma sensu mówić, że Racibórz jest miastem ekologicznym, chwalić się certyfikatem ISO etc. Powietrze to absolutny priorytet w trosce o zdrowie i życie mieszkańców. O ostatnich dniach dowiedziałam się, że od kilku lat nikt nie bada jakości raciborskiego powietrza, w związku z tym – nikt właściwie nie wie czym oddychamy. Co więcej – nie wiemy czy podejmowane przez miasto działania mające na celu likwidację tzw. „niskiej emisji” – przynoszą jakikolwiek efekt i czy są w jakimkolwiek stopniu skuteczne. Sądząc po relacjach mieszkańców, którzy poprosili mnie o zajęcie się tą sprawą – tak nie jest. Działamy zbyt wolno, a przede wszystkim - w zbyt małym zakresie. Nie trzeba być ekspertem, by zobaczyć jak wiele źródeł ciepła znajdujących się nie tylko w dzielnicach, ale przede wszystkim w centrum miasta – pali paliwem najgorszej jakości: flotem, mułem, węglem brunatnym – paliwami, które są najbardziej niebezpieczne dla naszego zdrowia. Można się domyślać, że poza tymi paliwami do pieców trafiają także plastik i inne palne śmieci (na co jednak mamy ograniczony wpływ). Czasami aż trudno uwierzyć w to, że kamienice znajdujące się w samym centrum „kopcą” tak, że zanieczyszczają całe ulice. Wieczorem, a nieraz przez cały dzień nie sposób ani pobiegać, ani wyjść na spacer. Wystarczy się przejść ulicą Wojska Polskiego, Ogrodową, Pracy, Chopina, Wileńską, w zasadzie każdą ulicą w centrum, by „zobaczyć powietrze”. W związku, że temat ten należy do najważniejszych i najpilniejszych do rozwiązania, proszę o sporządzenie przez podległe Panu służby i przedstawienie Radzie Miasta – raportu o jakości raciborskiego powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem informacji na temat ilości źródeł ciepła (palenisk) będących w zasobie Miasta Racibórz (MZB). Aby móc wykonać odpowiednie kroki – musimy najpierw dowiedzieć się, w jakim stopniu zasób mieszkaniowy gminy podłączony jest do ciepła systemowego (OPEC), a w jakim jest ogrzewany węglem, mułem, flotem etc. Proszę by w raporcie uwzględniono plany działań w tym zakresie na najbliższe lata i datę, do której Miasto Racibórz ma zamiar zupełnie wyeliminować ze swojego zasobu stare piece węglowe i zastąpić je ogrzewaniem systemowym lub gazowym/olejowym. Przyglądając się budżetowi na rok 2015, stwierdzam, iż środki jakie przeznaczamy na likwidację niskiej emisji są na pewno zbyt małe. Pragnę zwrócić uwagę, że wiele inwestycji, które miały miejsce w ostatnim czasie (Aquapark, przystań kajakowa, remonty dróg, skwery itd.) służy określonej ilości mieszkańców: kilkudziesięciu, kilkuset, w najlepszym wypadku kilku tysiącom osób. Powietrzem oddychamy wszyscy, całe 50 tysięcy mieszkańców! Jeśli jest zanieczyszczone – wpływa bezpośrednio na wzrost chorób i śmiertelności wszystkich. Planując kolejne budżety musimy pozyskać z zewnątrz, oraz znaleźć we własnym budżecie środki, które problem ten realnie rozwiążą. Warto w tym zakresie skorzystać z pozytywnych doświadczeń innych miast (np. Krakowa), które wprowadziły w ostatnich latach kilkanaście różnych instrumentów skutecznie rozwiązujących ten problem. LEON FIOŁKA: Dotyczy: 1. Ponownie zwracam się z prośbą w mieniu Stowarzyszenia Na Rzecz Integracji „Podaj Rękę” oraz własnym o wyznaczenia i oznakowania stanowiska postojowego dla osób niepełnosprawnych przy przychodni lekarskiej MEDICUS na ul. Fabrycznej w Raciborzu . W tej sprawie występowałem już jako radny powiatowy, lecz pismem z dnia 03.11.2014 otrzymałem z UM Raciborza odpowiedź, iż nie mam takiej możliwości, gdyż zgodnie z przepisami wymiary „koperty” dla pojazdu osoby niepełnosprawnej muszą wynosić 5,0 x 3,6 m. Nie mogę zgodzić się z takim uzasadnieniem gdyż: a. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 (Dz.U. 75 poz. 690) § 21.1 mówi, iż w przypadku usytuowania „koperty” wzdłuż jezdni, szerokość może być ograniczona do 2,3 m przy zapewnieniu możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego, b. załączone zdjęcia z ul. Ogrodowej nr 14a pokazują, że wymiary istniejących kopert są zbliżone do wymiarów, o których piszę powyżej, c. w ostateczności można chyba porozumieć się z dyrekcją SGL –Carbon, aby stworzyć takie miejsce na ich zewnętrznym parkingu. Uważam, że wyznaczenie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych jest pilną koniecznością. Zał. Nr 1. „Koperty” na ul. Opawskiej Do wiadomości: Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji „Podaj Rękę”, Racibórz, Plac Okrzei 4 2. Obecnie wyjście z Przedszkola nr 16 w Brzeziu prowadzi schodami na ul. Brzeską i przesuniętą o kilka metrów w bok tzw. „zebrę”, a balustrada zabezpiecza przed zsunięciem się do rowu. Przy istniejący nasilonym ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych, co związane jest z budową zbiornika Racibórz Dolny i połączeniem do autostrady A1, takie rozwiązanie stanowi ogromne zagrożenie dla dzieci, ich opiekunów, personelu przedszkolnego oraz użytkowników jezdni. W ich imieniu proszę o zminimalizowanie istniejącego aktualnie zagrożenia poprzez wykonanie tam drogowej sygnalizacji świetlnej lub tymczasowo wykonanie chodnika od furtki aż do „zebry”, pomiędzy płotem przedszkola i istniejącą balustradą, likwidując na tym odcinku otwarty rów odwadniający. Zał. Nr 2. Istniejące przejście przez ul. Brzeską. 3. Na Dębiczu pomiędzy ulicą Rybnicka i ul. Brzeską brakuje chodnika. Na tym kilkudziesięciometrowym odcinku następuje przerwanie trasy rowerowej i większość rowerzystów ma kłopoty z bezpiecznym i zgodnym z zasadami ruch pokonaniem tego odcinka. Rowerzyści, którzy udają się do/i z Centrum Handlowego pod Obora lub do/i na działki pod Widokiem proszą o wykonanie, na tym newralgicznym odcinku, połączenia ścieżek rowerowo-pieszych ul Rybnickiej i Brzeskiej. 4. Mieszkańcy ul Wiatrakowej proszą o przycinkę rosnących przy tej ulicy drzew. Obecnie stan konarów tych drzew zagraża bezpieczeństwu użytkowników drogi jak również sąsiadującym z nimi posesjom. 5. Rosnące przy ul. Pogrzebieńskiej w okolicy przystanku topole w ocenie mieszkańców stanowią zagrożenie i proszą o ich wycięcie. W mojej ocenie taki rodzaj zadrzewienia naszego miasta nie jest odpowiedni, ani ze względów bezpieczeństwa jak i estetyki miasta. Popieram stanowisko mieszkańców i wnioskuję o ich wycięcie i posadzenie w ich miejsce innej szlachetniejszej roślinności 6. W poprzednich latach właściciele posesji, od których odbierano odpady ulęgające biodegradacji (odpady zielone), otrzymywali talony na kilkadziesiąt litrów certyfikowanego paczkowanego kompostu RAKOR. Zasady wydawania kompostu zostały opisane w Poradniku Miasta Raciborza „Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi” str. 10. Niestety za 2014 rok nikt takich talonów nie trzymał, bo prawdopodobnie to jest sprawa poprzedniej firmy. Proszę o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i wyegzekwowanie lub zmianę zasad podanych w Poradniku.   PIOTR KLIMA: Miedonia: prośba rolników o utwardzenie drogi polnej okolice, tzw. Kąty od ul.Wybrzeżnej do ul ul.Lipiny. Ogromne koleiny, okresowo nie można przejechać .To droga pomiędzy polami po prawej stronie: Kudla, Larysz, Wałach (dzierżawi od Kocura), Rzega, Kudla, a po lewej stronie Schabowski, Larysz (dzierżawi z Państwowego Funduszu Ziemi), Hibner, Gawlik Miedonia: Potrzeba położenia asfaltu na odcinku ul.Górnośląskiej, od ul.Warzywnej do ul.Ratajskiego Miedonia na ul.Bocznej asfalt przy skarpie „pęka” w kilku miejscach – należałoby to uszczelnić, aby powstrzymać niszczenie Miedonia: utwardzenie drogi, która by skróciła dojazd rowerami do ul.Kozielskiej Miedonia: wykonanie ścieżki rowerowej na wale lewobrzeżnym Odry w celach rekreacyjnych i dojazdu do ZSOMS Miedonia: Plac zabaw: powiększyć, ubogacić w sprzęt oraz zacienić, np. nasadzeniem drzew Miedonia: chodnik wzdłuż ul.Kwiatowej Miedonia: ul.Podmiejska w kierunku Brzeźnicy: zlikwidowano niektóre z tzw. mostków umożliwiających dojazd do pól, rów melioracyjny wykonano w odległości ok. 80cm, podczas gdy stary był oddalony o ponad 2 m. od skraju jezdni, ściek z tego rowu zalewa niżej położone pola. Wzdłuż tej jezdni są pola po prawej stronie od Rzegi (dzierżawa od Moskwy), Gawlik, Kretek, Schabowski, Kudla, Kretek, Wałach. Istnieje tam również konieczność usunięcia niektórych drzew Miedonia: Droga boczna dojazdowa (gminna) do pól od ul. Kozielskiej nieprawnie zablokowana (brama) przez mieszkańców domów (p. Stefanii Hildebrand) stojących na gruncie gminnym. Rolnicy są zmuszeni w tej sytuacji do bardzo dalekiego objazdu przez Miedonię. Proponowany przez UM dojazd przez skarpę z uwagi na jej wielkość i stopień nachylenia jest niemożliwy do przebycia pojazdami i sprzętem rolniczym. W tej sytuacji 10 rolników jest pozbawionych drogi dojazdu do swoich pól. Rolnicy z własnych środków prowadzą postępowanie sądowe co nie powinno mieć miejsca, gdyż jest to sprawa naszego Urzędu. Miedonia: Sygnalizuje, że ewentualna likwidacja jedynego sklepu spożywczego znacznie utrudni mieszkańcom zaopatrzenie w artykuły spożywcze i pierwszej potrzeby Miedonia: godziny jazdy autobusów miejskich – należałoby poprawić dostosowując do potrzeb mieszkańców Miedonia: konieczność wyburzenia starej szkoły k/ OSP (w stanie ruiny zagrażającej katastrofą budowlaną). Ze wszystkimi ww. problemami zapoznałem się na wizji lokalnej, przyznaję rację wnioskodawcom i chętnie udam się w te miejsca z właściwym urzędnikiem. Sprawy wymieniłem hasłowo i jeśli istnieje taka potrzeba chętnie je rozwinę załączając stosowane dokumenty i oświadczenia zainteresowanych mieszkańców. Proszę Pana Prezydenta o życzliwe rozpatrzenie powyższych interpelacji.

»

No comments yet.

Leave a comment [+]

Decydując się na korzystanie ze strony www.nam-raciborz.pl w jakiejkolwiek sposób (publikowanie opinii, komentarzy, zdjęć oraz innych materiałów) godzą się Państwo z poniższym regulaminem:

  • Zabronione jest publikowanie treści wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do przemocy, nacjonalizmu, propagujących faszyzm i inne zabronione ideologie.
  • Zabronione jest publikowanie treści noszących znamiona agitacji politycznej bądź komercyjnej reklamy.
  • Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazywania wszelkich materiałów tekstowych i graficznych zawierających wyżej wymienione elementy. Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazania materiałów tekstowych i graficznych bez podania przyczyny.
  • Każdy komentarz, który łamie regulamin, mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania materiałów tekstowych i graficznych nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Każdą wypowiedź, która narusza prawa osób trzecich mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania wypowiedzi nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • RSS Nasze Miasto dokłada wszelkich starań, by nie naruszyć praw autorskich majątkowych bądź osobistych innych osób. W razie gdyby naruszenia takie pojawiły się na stronie www.nam-raciborz.pl, w treści publikowanych materiałów bądź zdjęć, albo też zostały zawarte w komentarzach czytelników, prosimy o natychmiastowe powiadomienie poprzez e-mail: kontakt@nam-raciborz.pl