RSS Nasze Miasto Racibórz

Przedsiębiorczy samorząd

Felietony

Gospodarka wspierana kulturą

Adam-226x300Współczesna gospodarka przechodzi głęboką reorientację, polegającą na stopniowym przechodzeniu od gospodarki materiałochłonnej do gospodarki opartej na wiedzy. W wyniku tego procesu dotychczasowy rozwój poprzez zasoby materialne jest powoli zastępowany przez rozwój oparty na wysokiej jakości kapitale ludzkim i innowacjach. Uważam, że w naszym mieście powinniśmy podjąć te nowe wyzwania i zdecydować się na „nowoczesną gospodarkę, wspierając rozwój przemysłu kreatywnego”. Działania te obejmowałyby cały szereg zadań odcinkowych. Kreatywność to umiejętność tworzenia nowych ścieżek i narzędzi rozwoju oraz koncepcji, idei, rozwiązań. Natomiast przedsiębiorczość to umiejętność przekucia koncepcji w działanie przynoszące wymierne korzyści. Z tego połączenia powstaje przemysł kreatywny. Potencjał rozwojowy przemysłu kreatywnego jest ogromny w społeczeństwie zdominowanym przez dźwięk, obraz, słowo pisane, symbole oraz możliwości wykorzystania otoczenia. Natomiast szczebel miasta jest najbardziej odpowiednim poziomem dla działań służących wdrażaniu kreatywności na rzecz rozwoju gospodarczego. W działalności tego sektora olbrzymią stymulującą jego rozwój rolę spełnia kultura, będąc jednocześnie katalizatorem rozwoju społecznego poprzez wpływ na atrakcyjność osiedleńczą i inwestycyjną miasta. Przemysł kreatywny w swej istocie jest przemysłem opartym na wiedzy i dlatego przyciąga wysokiej jakości kapitał ludzki, wpływając tym samym na kształtowanie się atrakcyjnej przestrzeni życiowej dla mieszkańców i działalności biznesu. Nie bez znaczenia jest też fakt, że sektor kreatywny ma duże znaczenie jako człon polityki rozwojowej państwa (rozwoju opartego na wiedzy) i na pewno będą przygotowane instrumenty jego wsparcia przez agendy rządowe. Przemysł ten umożliwia też połączenie efektu indywidualnej i zbiorowej kreatywności ze wsparciem instytucji publicznych szczebla regionalnego i miejskiego oraz rozwijania współpracy z tradycyjnymi sektorami gospodarki. Rynek przemysłu kreatywnego ma duży potencjał wzrostu, bo celem jest zwiększanie, a następnie zaspakajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych konsumentów. Doceniając znaczenie tego przemysłu i uznając potrzebę jego rozwoju Ministerstwo Gospodarki opracowało wykaz branż, które należy zaliczać do przemysłu kreatywnego, łącznie ze szczegółową klasyfikacją firm opartą na metodologii GUS (PKD). Na podstawie tego wykazu do przemysłu kreatywnego możemy „zadekretować” przedsiębiorstwa działające w mieście w następujących branżach: - architektury, - reklamy, - projektowania (design, moda), - rynku sztuki, - rękodzieła i rzemiosła artystycznego, - fotografii, - muzyki, teatru, tańca, - wydawnictw, - mediów, - specjalistycznych firm handlowych, - informatyki. Na pewno w mieście będzie można ustalić stosunkowo dużą ilość firm kreatywnych. Natomiast do kreatywnych nie można zaliczyć firm działających w ramach budżetu, a także dużych firm (filii, oddziałów) krajowych i międzynarodowych. Należy podkreślić, że podstawowym warunkiem funkcjonowania firm opartych na wiedzy jest wykorzystanie kreatywności do generowania przychodów i osiągania zysków. Można przyjąć, że w naszym mieście w wymienionych wyżej dziedzinach działa już znacząca ich ilość. Działania obejmowałaby: a) kształtowanie przychylnej atmosfery dla działalności firm kreatywnych przez władze administracyjne : * urzędnicy życzliwi, pomocni, kompetentni, * tworzenie możliwości ich obsługi przez internet, * ukazywanie ich dorobku i możliwości na organizowanych corocznie konferencjach (spotkaniach, panelach), które byłyby jednocześnie platformą kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi podmiotami kreatywnymi i potencjalnymi klientami oraz forum zgłaszania propozycji dotyczących dalszego rozwoju, b) udzielanie wsparcia finansowego przez UM w ramach możliwości budżetu: * w postaci ulg w czynszu czy też w podatku od nieruchomości, * przez konkursy ofert na organizowanie przez te firmy koncertów, widowisk, przedstawień artystycznych, projektów architektonicznych, reklamy, itp. c) uwzględnianie w planach remontów i modernizacji dróg potrzeb na miejsca parkingowe firm z tego przemysłu, d) utworzenie stanowiska do pozyskiwania zewnętrznych funduszy wsparcia. Potrzebny jest ekspert znający programy pomocowe i potrafiący precyzyjnie rozpisywać biznesplany startujących do tej działalności w celu pozyskania środków „na rozruch”, a także funduszy na szkolenia z zakresu kwestii prawnych i finansowych (w większości głównie artyści mają z tym spore kłopoty). Informacje o wsparciu powinny być zamieszczane na miejskim portalu internetowym, e) umożliwienie korzystania z bazy lokalowej Ośrodka Współpracy Gospodarczej, a w przyszłości także z części wyremontowanej powierzchni dworca kolejowego przez kreatywnych. Dworzec zostałby przekształcony w ten sposób w salon – interesujące miejsce spotkań mieszkańców. Przedsięwzięcia z powyższego zakresu mogą stymulować rozwój gospodarczy i społeczny miasta przez wiele lat. Ten przemysł nie stanowi także konkurencji dla rozwoju tradycyjnego przemysłu i usług, a wręcz przeciwnie - będzie je wspierał, głównie turystykę miejską i kulturalną. Rozwój tego przemysłu stworzy też możliwości powstawania atrakcyjnych miejsc pracy. Opracował: Adam Hrebeniak

»

No comments yet.

Leave a comment [+]

Decydując się na korzystanie ze strony www.nam-raciborz.pl w jakiejkolwiek sposób (publikowanie opinii, komentarzy, zdjęć oraz innych materiałów) godzą się Państwo z poniższym regulaminem:

  • Zabronione jest publikowanie treści wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do przemocy, nacjonalizmu, propagujących faszyzm i inne zabronione ideologie.
  • Zabronione jest publikowanie treści noszących znamiona agitacji politycznej bądź komercyjnej reklamy.
  • Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazywania wszelkich materiałów tekstowych i graficznych zawierających wyżej wymienione elementy. Zastrzegamy prawo do cenzury bądź wymazania materiałów tekstowych i graficznych bez podania przyczyny.
  • Każdy komentarz, który łamie regulamin, mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania materiałów tekstowych i graficznych nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Każdą wypowiedź, która narusza prawa osób trzecich mogą Państwo zgłosić naszemu administratorowi poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. Po otrzymaniu zgłoszenia administrator niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin roboczych, indywidualnie podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź wymazaniu wypowiedzi. Podczas dodawania wypowiedzi nasz system rejestruje numer IP komputera, z którego nadana została wiadomość. Numer ten w żadnym wypadku nie będzie publikowany, może być jednak przekazany organom ścigania jeśli te zwrócą się do nas w tej sprawie.
  • RSS Nasze Miasto dokłada wszelkich starań, by nie naruszyć praw autorskich majątkowych bądź osobistych innych osób. W razie gdyby naruszenia takie pojawiły się na stronie www.nam-raciborz.pl, w treści publikowanych materiałów bądź zdjęć, albo też zostały zawarte w komentarzach czytelników, prosimy o natychmiastowe powiadomienie poprzez e-mail: kontakt@nam-raciborz.pl